การขยายพันธุ์โมกพวง พุดจีบ รักขาว และรักม่วง โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (MICROPROPAGATION OF WRIGHTIA RELIGIOSA BENTH., TABRNAE MONTANADIBARICATA LINN., CALOTROPIS PROCERA (AITON) W.T.AITON. AND CALOTROPIS GIGANTEA LINN. BY IN VITRO CULTURE)

Phopgao Buddharaksa, Warut U-kong

Abstract


การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ 4 ชนิด คือ โมกพวง พุดจีบ รักขาว และรักม่วง ที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงพบว่า ชิ้นส่วนปลายยอดอ่อนโมกพวงที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม benzyl adenine (BA) 4 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ย 8.40 ยอดต่อชิ้นส่วนพืชเริ่มต้น สำหรับชิ้นส่วนเนื้อเยื่อใบอ่อนพุดจีบที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม Thidiazuron (TDZ) 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 2, 4-Dichlorophenoxyaceticacid (2, 4-D) 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ย 3.0 ยอดต่อชิ้นส่วนพืชเริ่มต้น และชิ้นส่วนปลายยอดอ่อนรักขาว และรักม่วงที่เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ย 8.20 และ 8.40 ยอดต่อชิ้นส่วนพืชเริ่มต้นตามลำดับ

คำสำคัญ: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Benzyl adenine Thidiazuron 2, 4-Dichlorophenoxyaceticacid

Four ornamental plants (Wrightia religiosa, Tabernae montanadivaricata, Calotropis procera and Calotropis gigantea) were in vitro cultured on modified MS medium. In vitro culture of Wrightia religiosa on modified MS medium supplemented with benzyl adenine (BA) 4 mg/L produced 8.40 shoot per explants. In vitro young leaf culture of Tabernae montanadivaricata on modified MS medium supplemented with Thidiazuron (TDZ) at 0.5 mg/L and 4-Dichlorophenoxyaceticacid (2, 4-D) at 0.1 mg/L could induced 3.0 shoot per explants. In vitro culture of Calotropis procera and Calotropis gigantea on modified MS medium supplemented with BA at 3 mg/L could produce 8.20 and 8.40 shoot per explants, respectively.

Keywords: In vitro culture, Benzyladenine, Thidiazuron, 2, 4-Dichlorophenoxyaceticacid 


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th