การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงาน เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

Numphon Koocharoenpisal, Manutsaporn Wongtongtiw, Arporn Ploenpana

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่อง พลังงานสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงาน และ 3) ศึกษาจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์พลังงานของนักเรียนที่ได้รับการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงาน การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ one group pretest-posttest design กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 50 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องพลังงาน 2) แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาของหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมโดยผู้เชี่ยวชาญ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ และ 5) แบบวัดจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 2) สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) ประเมินคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และปรับปรุงแก้ไข 4) ศึกษานำร่องและปรับปรุงแก้ไขหนังสืออ่านเพิ่มเติมฯ 5) ทดลองใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมฯกับกลุ่มตัวอย่าง 6) วิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องพลังงานที่สร้างผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (x = 4.34, S.D. = 0.24)  2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมอยู่ในระดับดี (x = 4.24, S.D.= 0.18)  และ 3) นักเรียนมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์พลังงานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

คำสำคัญ: หนังสืออ่านเพิ่มเติมวิชาวิทยาศาสตร์ พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน จิตสำนึก

The purposes of this study were 1) to construct the supplementary science book on energy for the lower secondary students 2) to study the students’ satisfaction toward the supplementary science book and 3) to study the students’ conscious towards energy conservation. The research design of the one group pretest-posttest design was used to compare the students’ conscious towards energy conservation between before and after using the supplementary science book. The sample group was the 9th grade students (N=50) of Donmuang Taharnargardbumrung School, Bangkok. The research tools consisted of 1) The supplementary science book on energy. 2) The assessment form for Index-objective congruence (IOC) by experts. 3) The assessment form for quality of the supplementary science book by experts. 4) The students’ satisfaction questionnaire toward the supplementary science book. 5) The students’ conscious toward energy conservation. The research methodology consisted of 1) Studying basic data. 2) Constructing the research tools. 3) Assessing the quality of research tools by experts. 4) Implementing the supplementary science book with the sample group. 5) Analyzing data and drawing conclusion. The results revealed that: 1) The supplementary science book on energy were at level of good quality (x = 4.34, S.D.= 0.24). 2) The students’ satisfaction toward the supplementary science book were at good level (x = 4.24, S.D.= 0.18). 3) The mean scores of students’ conscious toward energy conservation after using the supplementary science book were higher than those of before using the supplementary science book at the 0.05 level of significance.

Keywords: The supplementary science book, Energy, Energy conservation, Conscious


Full Text: PDF

การติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
ฝ่ายสำนักพิมพ์ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014 http://pubcenter.swu.ac.th