การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN)

อรุษา เชาวนลิขิต

Abstract


แอนโทไซยานินเป็นสารให้สีที่พบในธรรมชาติแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ นอนอะซิเลตเทต แอนโทไซยานิน (Non acylated anthocyanin) และอะซิเลตเทต แอนโทไซยานิน (Acylated anthocyanin) โครงสร้างของแอนโทไซยานินประกอบด้วย แอนโทไซยานิดิน น้ำตาล และ/หรือ กรด ตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัดแอนโทไซยานิน ได้แก่ น้ำ เอทานอล เมทานอล และ อะซีโตน วิธีการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็ง (Solid Phase Extraction) เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการทำให้แอนโทไซยานินบริสุทธิ์ การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินสามารถแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด เช่น วิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล (pH-Differential) ด้วยสเปคโตรมิเตอร์และการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของแอนโทไซยานิน โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography) การย่อยด้วยกรด และการย่อยด้วยด่างหรือการใช้แมสสเปคโตรมิเตอร์เป็นเทคนิคที่ใช้ร่วมกับเครื่อง HPLC เพื่อการวิเคราะห์แอนโทไซยานินที่ไม่ทราบชนิด

คำสำคัญ: แอนโทไซยานิน วิธีวิธีพีเอช-ดิฟเฟอเรนเชียล การย่อยด้วยกรด การย่อยด้วยด่าง

Anthocyanin is a colorant found in nature. It is divided into Non acylated anthocyanin and acylated anthocyanin. The structure of anthocyanin is composed of anthocyanidin sugar and/or acid. The solvents used for anthocyanin extraction are water, ethanol, methanol, and acetone. Solid phase extraction is popularly used for anthocyanin purification. The analysis method of anthocyanin can be categorized into the quantification method of total anthocyanin such as a pH-Differential method using Spectrometer and the quantification and qualification method of anthocyanin using High Performance Liquid Chromatography. Acid hydrolysis and alkaline hydrolysis or mass spectrometer are techniques used with HPLC for analyzing unknown anthocyanin.

Keywords: Anthocyanin, pH-Differential method, Acid hydrolysis, Alkaline hydrolysis


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ISSN (Print): 1686-9311
ISSN (Online): 2730-2334

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: (02) 649-5000 ต่อ 11014
อีเมล: swujournal@gmail.com , http://research.swu.ac.th/journal/sc