ระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเว็บสำหรับผู้ประกอบการหอพัก (WEB-BASED ELECTRICITY CONSUMPTION MONITORING SYSTEM FOR DORMITORY ENTREPRENEURS)

สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ

Abstract


บทความนี้นำเสนอระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการอพาร์ตเมนต์ หรือหอพัก ซึ่งผู้เช่าสามารถตรวจสอบการใช้กระแสไฟฟ้าของตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ระบบใช้วิธีติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจวัดค่ากำลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละห้อง ค่าที่วัดได้ถูกอ่านเพื่อเก็บรวบรวมโดยระบบควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ และส่งต่อให้แก่เครื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดทำเป็นรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งผู้เช่าสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของเว็บ ผลจากการเปลี่ยนค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นข้อมูลที่ระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ ผนวกกับการที่ผู้เช่าสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดการในเรื่องการเก็บค่าการใช้กระแสไฟฟ้ารายเดือน การรายงานค่าการใช้กระแสไฟฟ้า ณ เวลาปัจจุบัน และการรายงานประวัติย้อนหลังการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งในรูปแบบ รายเดือน รายวัน นอกจากนี้ระบบยังสามารถสั่งการอัตโนมัติในการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ห้องเช่าได้เมื่อเกิดเงื่อนไขที่กำหนดขึ้น เช่น การขาดการชำระค่ากระแสไฟฟ้าเกินกว่าเวลากำหนด เป็นต้น

คำสำคัญ: การวัดค่าพลังงานไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าจริง

This article proposes a system for monitoring the amount of electricity usage, which is suitable for dormitory rental service. Renters can monitor their own electricity usages via the internet network. We have applied electronics sensors to measure the amount of electricity usage of each room. The measured values will be aggregated on a microcontroller and then will be transferred to a server. Therefore, the renters will be able to access this information via web-based application through the internet. This service provided by online electricity consumption monitoring system will effectively and conveniently help a dormitory owner to deal with monthly electricity billing, updated electricity usage reports and electricity usage history of each room. Besides, the system is also capable of suspending electricity of a room when a specific condition occurs, such as a renter may forget to pay the electricity bill on time.

Keywords: Electricity Energy Metering, Real Power


Full Text: PDF

ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc