รัฐศาสตร์สาร มศว ( Political Science Journal Srinakharinwirot University )

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปส่งผลงานวิชาการได้แก่ บทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ หรือบทความปริทรรศน์ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารรัฐศาสตร์สาร มศว ซึ่งมีกำหนดออกปีละ 1 ฉบับ เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และตีพิมพ์ฉบับแรกในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565


กองบรรณาธิการวารสารรัฐศาสตร์สาร มศว
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11775
Email: panida_poljswu@outlook.com
Website: http://ejournals.swu.ac.th/index.php/POLJ