Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าด้านราคา และด้านคุณภาพต่อความไว้วางใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ้ำของผู้บริโภคสินค้าไทยกูลิโกะในเขตกรุงเทพมหานคร (THE INFLUENCE OF PERCEIVED PRICE AND QUALITY VALUES ON TRUST, SATISFACTION, WORD OF MOUTH...) Abstract   PDF
Ampon Shoosanuk, Jompon Vetchakarn, Chaveewan Shoosanuk, Kitti Charoernpornpanichkul
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 อิทธิพลของการเทียบเคียงสมรรถนะต่อความสามารถในการแข่งขัน และผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมยางพาราไทย Abstract   PDF
กิตติ เจริญพรพานิชกุล
 
Vol 2, No 2 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554 อิทธิพลของการโฆษณาของแชมพูแพนทีนที่ส่งผลต่อความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
รชต น่วมอินทร์
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (INFLUENCING OF QUALITY OF WORKING LIFE TO IN-ROLE PERFORMANCE THROUGH...) Abstract   PDF
Sirinun Kasemthadasak, Viroj Jadesadalug
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนผ่านการมุ่งเน้นการแข่งขันของนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (INFLUENCING OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF INVESTOR TO INVESTMENT SUCCESS THROUGH...) Abstract   PDF
Sanasun Rukthangam, Viroj Jadesadalug
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 อิทธิพลของทักษะและคุณลักษณะการบริหารงานต่อความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย Abstract   PDF
จันทณี พหุลรัต
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 อิทธิพลของปัจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรรมแผนที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Abstract   PDF
Pimpika Poolsawat, Wisanupong Potipiroon
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 อิทธิพลของปัจจัยทฤษฎีพฤติกรรรมตามแผนที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัย Abstract
พิมพิกา พูลสวัสดิ์, วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 อิทธิพลของลักษณะประชากรและความเป็นกลุ่มอ้างอิงของศิลปินเกาหลีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
พรพรรณ พรศิริประเสริฐ
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 อิทธิพลของศักยภาพผู้นำชุมชนและการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Abstract   PDF
เจษฎา ความคุ้นเคย, ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, เบญญา พึ่งโพธิ์, เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อพฤติกรรม การใช้บริการโมบาย แบงค์กิ้ง กรณีศึกษา: เขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล Abstract   PDF
Chakkarin Santirattanaphakdi, Tanakorn Limsarun
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
Namthip Kleebmek, Chadsumon Prutipinyo, Nithat Sirichotiratana, Vallerut Pobkeeree
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 อินโนจิเนียริง: แนวคิดการจัดการร่วมสมัยในการก้าวสู่ความเป็นองค์การระดับโลก Abstract   PDF
Wasan Sakulkijkarn
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อและความภักดีต่อตราสินค้าของเครื่องสำอาง Oriental Princess ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
รังสิยา พวงจิตร
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล เลขที่ 1 Abstract   PDF
อินทกะ พิริยะกุล
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 แนวทางการบริหารประสบการณ์ลูกค้าเพื่อพัฒนา ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต Abstract   PDF
อมรรัตน์ สุขขะ
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 แนวทางการพัฒนาการบริการของธุรกิจที่พักและร้านอาหารย่านถนนข้าวสาร Abstract   PDF
ศิวพร ชูศร
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดมะพร้าวสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
Nontipak Pianroj, Siripat Chodchuang, Kanokwan Srikhwan
 
Vol 5, No 2 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 แนวทางในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจไข่ไก่อนามัย Abstract   PDF
ศศิมา นทีจำรัส
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการออนไลน์ของธุรกิจที่จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ GUIDELINES OF ONLINE SERVICES QUALITY IMPROVEMENT FOR PACKAGE TOUR BUSINESS Abstract   PDF
Kamonchanok Sangsawad, Piyanuch Preechanont
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
อธิวัฒน์ โตสันติกุล
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 แบบจำลองสมการโครงสร้างของความไม่ยากจน ประชาชนจังหวัดภูเก็ต Abstract   PDF
วิสิษฐ์ ใจอาจ
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 แผนปรับปรุงธุรกิจค้าส่งวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้าง จังหวัดขอนแก่น Abstract   PDF
สุกฤตา ปรีชาว่อง
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 แรงจูงใจ การรับรู้ การคาดหวัง และพฤติกรรมการชมคอนเสริ์ตต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สิรัมชญา ศิวาบุตรี
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกับการเตรียมพร้อมรับมือสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
ศุภวัตร มีพร้อม
 
176 - 200 of 200 Items << < 3 4 5 6 7 8