Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 รูปแบบและปัญหาในการให้บริการของ สำนักงานบัญชีในประเทศไทย Abstract   PDF
แสงระวี อยู่ทอง
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 ลักษณะผู้นำ ประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรในองค์กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งออกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร Abstract   PDF
ศรัญญา เอื้ออังคณากุล
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 วัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สิริกร สุขสุดไพศาล
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 สตีฟ จ๊อบส์ Abstract   PDF
ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด
 
Vol 5, No 2 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 สมรรถนะ ความต้องการของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาในเขตราชเทวี Abstract   PDF
สิตาพัชร จินตนานนท์
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 สร้างธุรกิจอย่างไรให้วอร์เรน บัฟเฟตต์ต้องการซื้อ Abstract   PDF
Kaveepong Lertwachara
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค Abstract   PDF
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าของ HOME BAKERY มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (SERVICE MARKETING MIX FACTORS AND BRAND EQUITY OF A HOME BAKERY IN A PROJECT AT SUAN DUSIT UNIVERSITY..) Abstract   PDF
Pailin Wattanasriroj, Supada Sirikutta
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
ก้องเกียรติ อิทธาภิชัย
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด Abstract   PDF
วิภาพร ตรีทิพยโชค
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแห่งหนึ่ง ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ทอฝัน เพ็ชรดี
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 องค์ประกอบการบริหารแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (THE COMPONENTS OF ELDER WORKER MANAGEMENT IN THAI MANUFACTURING INDUSTRY) Abstract   PDF
Wannapa Luekitinan
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 องค์ประกอบแห่งความเป็นเลิศทางธุรกิจการบินของประเทศไทย Abstract   PDF
วัชระ คำเขียว
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 อัตลักษณ์ชากังราวจากเมืองประวัติศาสตร์สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (IDENTITY OF CHAKANGRAO FROM AN ANCIENT CITY TO CREATIVE TOURISM DEVELOPMENT) Abstract   PDF
Suprapa Somnuxpong
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 อิทธิพลของกลไกการกำกับดูแลกิจการต่อประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการและมูลค่าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   PDF
ฉวีวรรณ ชูสนุก, อัมพล ชูสนุก
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 อิทธิพลของการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า ในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม INFLUENCE OF CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT TO CUSTOMER LOYALTY IN THE BUSINESS OF BEAUTY CLINIC Abstract   PDF
Chayootkhan Phongjirakhorn, Tipparat Laohavichien
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าด้านราคา และด้านคุณภาพต่อความไว้วางใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ้ำของผู้บริโภคสินค้าไทยกูลิโกะในเขตกรุงเทพมหานคร (THE INFLUENCE OF PERCEIVED PRICE AND QUALITY VALUES ON TRUST, SATISFACTION, WORD OF MOUTH...) Abstract   PDF
Ampon Shoosanuk, Jompon Vetchakarn, Chaveewan Shoosanuk, Kitti Charoernpornpanichkul
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 อิทธิพลของการเทียบเคียงสมรรถนะต่อความสามารถในการแข่งขัน และผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมยางพาราไทย Abstract   PDF
กิตติ เจริญพรพานิชกุล
 
Vol 2, No 2 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554 อิทธิพลของการโฆษณาของแชมพูแพนทีนที่ส่งผลต่อความสนใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
รชต น่วมอินทร์
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผ่านความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของพนักงานบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (INFLUENCING OF QUALITY OF WORKING LIFE TO IN-ROLE PERFORMANCE THROUGH...) Abstract   PDF
Sirinun Kasemthadasak, Viroj Jadesadalug
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 อิทธิพลของคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการของนักลงทุนที่มีผลต่อความสำเร็จในการลงทุนผ่านการมุ่งเน้นการแข่งขันของนักลงทุนรายย่อยภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (INFLUENCING OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF INVESTOR TO INVESTMENT SUCCESS THROUGH...) Abstract   PDF
Sanasun Rukthangam, Viroj Jadesadalug
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 อิทธิพลของทักษะและคุณลักษณะการบริหารงานต่อความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย Abstract   PDF
จันทณี พหุลรัต
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 อิทธิพลของลักษณะประชากรและความเป็นกลุ่มอ้างอิงของศิลปินเกาหลีต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
พรพรรณ พรศิริประเสริฐ
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 อิทธิพลของศักยภาพผู้นำชุมชนและการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Abstract   PDF
เจษฎา ความคุ้นเคย, ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์, เบญญา พึ่งโพธิ์, เบญญาภา พึ่งโพธิ์
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
Namthip Kleebmek, Chadsumon Prutipinyo, Nithat Sirichotiratana, Vallerut Pobkeeree
 
151 - 175 of 188 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2697-5009