Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ภาวะผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์การ (LEADERSHIP AND MOTIVATION TO SUCCEED IN THE ORGANIZATION DEVELOPMENT) Abstract   PDF
Sawitree Yoyyim, Nalinnath Deesawadi, Chalermchai Kittisaknawin
 
Vol 2, No 2 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554 ภาวะผู้นำและรูปแบบบรรยากาศองค์กร ที่ส่งผลกระทบต่อลักษณะวัฒนธรรมองค์กรขององค์กร ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
วรวรรณ ชื่นพินิจสกุล
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 มิติของแรงจูงใจในการเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวของผู้หญิงชาวต่างชาติที่เดินทางคนเดียวในประเทศไทย Abstract   PDF
Panadda Chanapal, Chadathan Khongdi, Wanchaloem Sudnawa, Siripen Dabphet
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 มุมมองของการประเมินผลการดำเนินงานองค์กร Abstract   PDF
มนู ลีนะวงศ์
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 มูลเหตุและผลกระทบเชิงพฤติกรรมที่เกิดจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมระดับปฏิบัติการในจังหวัดระยอง Abstract   PDF
วนิดา ศรีเหนี่ยง
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 รูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี Abstract   PDF
ปรีชา พงษ์เพ็ง
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 รูปแบบการท่องเที่ยวของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย Abstract   PDF
สุพัตรา คำจันทร์
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 รูปแบบการยอมรับพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้บริการ สมาร์ทแอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพของ Gen X Abstract   PDF
Saruta Saibuator, Kanokkarn Snae Namahoot
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 รูปแบบการสร้างตราสินค้ากาแฟพิเศษภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง Abstract   PDF
Kanokwan Vechgama, Anita Pradain
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 รูปแบบและปัญหาในการให้บริการของ สำนักงานบัญชีในประเทศไทย Abstract   PDF
แสงระวี อยู่ทอง
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 ลักษณะผู้นำ ประสิทธิผลในการทำงานของบุคลากรในองค์กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็งส่งออกแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร Abstract   PDF
ศรัญญา เอื้ออังคณากุล
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 วัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สิริกร สุขสุดไพศาล
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 สตีฟ จ๊อบส์ Abstract   PDF
ล่ำสัน เลิศกูลประหยัด
 
Vol 5, No 2 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 สมรรถนะ ความต้องการของพนักงานที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาในเขตราชเทวี Abstract   PDF
สิตาพัชร จินตนานนท์
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 สร้างธุรกิจอย่างไรให้วอร์เรน บัฟเฟตต์ต้องการซื้อ Abstract   PDF
Kaveepong Lertwachara
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 สื่อดิจิตอลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนองของผู้บริโภค Abstract   PDF
วิภาดา พิทยาวิรุฬห์
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ส่วนประสมการตลาดบริการและคุณค่าตราสินค้าของ HOME BAKERY มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (SERVICE MARKETING MIX FACTORS AND BRAND EQUITY OF A HOME BAKERY IN A PROJECT AT SUAN DUSIT UNIVERSITY..) Abstract   PDF
Pailin Wattanasriroj, Supada Sirikutta
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ แรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม และความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นในศูนย์การค้า เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
ก้องเกียรติ อิทธาภิชัย
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวม ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด Abstract   PDF
วิภาพร ตรีทิพยโชค
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานบริษัทตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแห่งหนึ่ง ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ทอฝัน เพ็ชรดี
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 องค์ประกอบการบริหารแรงงานสูงอายุในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย (THE COMPONENTS OF ELDER WORKER MANAGEMENT IN THAI MANUFACTURING INDUSTRY) Abstract   PDF
Wannapa Luekitinan
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 องค์ประกอบแห่งความเป็นเลิศทางธุรกิจการบินของประเทศไทย Abstract   PDF
วัชระ คำเขียว
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 อัตลักษณ์ชากังราวจากเมืองประวัติศาสตร์สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (IDENTITY OF CHAKANGRAO FROM AN ANCIENT CITY TO CREATIVE TOURISM DEVELOPMENT) Abstract   PDF
Suprapa Somnuxpong
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 อิทธิพลของกลไกการกำกับดูแลกิจการต่อประสิทธิผลของการกำกับดูแลกิจการและมูลค่าของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   PDF
ฉวีวรรณ ชูสนุก, อัมพล ชูสนุก
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 อิทธิพลของการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า ในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม INFLUENCE OF CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT TO CUSTOMER LOYALTY IN THE BUSINESS OF BEAUTY CLINIC Abstract   PDF
Chayootkhan Phongjirakhorn, Tipparat Laohavichien
 
151 - 175 of 200 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>