Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
Paranchai Chulthira, Supinya Yansomboon
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเช่าอพาร์ทเมนท์ของผู้บริโภค ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
พจนารถ อิ่มสอน
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
จริยา ณ บางช้าง
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต Abstract   PDF
จรุมาส ชัยถิรสกุล
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการจากบริษัทหลักทรัพย์ผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตของนักลงทุนทั่วไปภายในประเทศ (FACTORS INFLUENCING THE DECISION MAKING TO CHOOSE SECURITIES COMPANIES’ INTERNET SECURITIES CHANNEL OF RETAIL INVESTORS) Abstract   PDF
Russarin Lerdlutthaphorn, Ake Choonhachatrachai
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS INFLUENCING CONSUMER LOYALTY TO DRUG STORE IN BANGKOK METROPOLIS) Abstract   PDF
Arunkamon Praditbongkotch, Yupawan Vannavanit
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์การของฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) Abstract   PDF
Pimpimon Khlaisubun, Watchara Kamkiew, Wiyada Waranonwanich
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารออร์แกนิคสำหรับสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
Sukhumal Karbkaew, Sirisuhk Rakthin, Syamol Lumlongrut
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงบการเงินและประสิทธิผลใน การตัดสินใจของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   PDF
ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี Abstract   PDF
อทิตยา บัวศรี
 
Vol 2, No 2 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าโอเลย์ของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF   PDF
มนวดี บูรณะทองเจริญ
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว Abstract   PDF
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านจิตวิทยาในการเลือกซื้อรถกระบะระบบซีเอ็นจีของผู้บริโภค บริษัท สามมิตร กรีนพาวเวอร์ จำกัด Abstract   PDF
วราภรณ์ รอดโพธิ์ทอง
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 ปัจจัยแรงจูงใจในการออม สภาพแวดล้อมในการออม และทัศนคติการออมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา (MOTIVATION FACTORS FOR MONEY SAVING ENVIRONMENT SAVING AND ATTITUDES SAVING WHICH AFFECT...) Abstract   PDF
Sudarat Pimonratanakan, Naruemon Jituea, Thirawat Chantuk
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 ปัจจัยและผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา Abstract   PDF
อกัณห์มณี ลียาชัย
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพในเขตจตุจักรเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Abstract   PDF
ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 ผลกระทบของข่าวที่มีต่อความผันผวนของอัตราผลตอบแทนจากดัชนีราคากลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละช่วงเวลาซื้อขาย Abstract   PDF
Sukrit Prawetjit, Chaiwuth Tangsomchai, Somsak Sirichainarumit, Siriwut Buranapin
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ผลกระทบจากการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อความรู้ในตราสินค้า ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และความตั้งใจซื้อซ้ำ: การศึกษาตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในประเทศไทย Abstract   PDF
ศุภวิชญ์ ยอดน้ำคำ
 
Vol 1, No 1 (2553): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2553 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร “ฮาลาล” ของผู้บริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
พีระกานต์ วสุธรพิพัฒน์
 
Vol 1, No 1 (2553): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2553 พฤติกรรมการฝากเงินในระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบัน Abstract   PDF
พรวรรณ นันทแพศย์, ธนชัย ตรีสวัสดิ์
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 พฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการของวัยรุ่นไทย: อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมต่อความตั้งใจ ในการเป็นผู้ประกอบการในบริบทวัฒนธรรมแบบรวมกลุ่ม ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR OF THAI TEENAGER: THE INFLUENCES OF PERCEIVED SELF-EFFICACY, Abstract   PDF
Khomkrit Nantharojphong, Phutip Meethavornkul, Prasopchai Pasunon
 
Vol 5, No 2 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 พฤติกรรมและความพึงพอใจโดยรวมของผู้ชมรายการของสถานีเคเบิ้ลทีวีช่อง POP Channel ในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศาโรจน์ ศักดิ์อุดมขจร
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 พฤติกรรมและแนวโน้มการซื้อซ้ำเครื่องสำอางนำเข้าจากเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ธีรนาฎ โกมณเฑียร
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 พฤติกรรมและแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งของผู้บริโภค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Abstract   PDF
วิชุตา หว่างจ้อย
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 พลังการบอกต่อออนไลน์ และปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียนของนักท่องเที่ยวชาวไทย Abstract   PDF
เปรมทิพย์ ชมภูคำ
 
126 - 150 of 200 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>