Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 นวัตกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจถนนคนเดินเพื่อการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต (MARKETING INNOVATION OF WALKING STREET ENTREPRENEURS FOR GAINING ACCEPTANCE OF FOREIGN AND THAI TOURISTS...) Abstract   PDF
Paiboon Archarungroj, Sirivan Serirat, Sirivan Serirat, Panisa Mechinda, Sirivan Serirat, Panisa Mechinda, Jirawat Anuwichanont, Panisa Mechinda, Nongluck Popichit, Jirawat Anuwichanont, Jirawat Anuwichanont, Nongluck Popichit, Nongluck Popichit
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 บทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: การเปรียบเทียบ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (THE ROLE OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH: A COMPARASON OF THAILAND, MALAYSIA AND INDONESIA) Abstract   PDF
Tanaporn Thienprasert
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   PDF
วรัญญา นาคดิลก
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ประวัติชีวิตของผู้บริโภค: ข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางการตลาด Abstract   PDF
พงศ์ศิริ คำขันแก้ว
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 ประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานระยะยาว (10 ปี) ของธนาคารไทย EFFICIENCY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF THAI BANKS Abstract   PDF
Kaveepong Lertwachara, Aussadang Areethai
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติการเลือกซื้อสินค้าจากกิจการ เพื่อสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโครงการหลวง Abstract   PDF
มณีวงษ์ หอมหวาน
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน วัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม Abstract   PDF
ปรีกมน จินตนานนท์
 
Vol 2, No 2 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสมองและความจำของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ฐิตาภา พรหมสวาสดิ์
 
Vol 1, No 1 (2553): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2553 ปัจจัยตลาดบริการด้านบุคลากร กระบวนการ ผลิตภาพและคุณภาพ และลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม Abstract   PDF
ครรชิตพล ยศพรไพบูลย์
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสุขภัณฑ์วิเทรียสไชน่าของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ณัฐพล อุ้มสิน
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
Rungroje Songsraboon
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์และราคาที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ Dota All Stars ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
วรพจน์ แสนสินรังษี
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE ECONOMIC DETERMINANTS AFFECTING STOCK MARKET INDEX IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND Abstract   PDF
Thanawaj Treerasahagul, Sumeth Tuvadaratragoo
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเงินที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของประเทศ กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน (ECONOMIC FACTORS AND FINANCIAL FACTORS AFFECTING THE COUNTRY RISK: A CASE STUDY OF ASEAN) Abstract   PDF
Susana Phanseanthaveekul, Panadda Intraprom
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อกระเป๋าเลียนแบบแบรนด์เนมของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุล
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อกระเป๋าถือสตรี แบรนด์เนมมือสอง ของผู้บริโภคสตรี ในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
กัญญ์วรา ศิริผ่อง
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS RELATING TO CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR OF POWER BANK IN BANGKOK METROPOLIS) Abstract   PDF
Anyamanee Praditbongkotch, Nak Gulid
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อและความตั้งใจซื้อซ้ำอะไหล่รถยนต์แท้โตโยต้าของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
จิตติมา สิ่งสม
 
Vol 2, No 2 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง ยี่ห้อ อีซี่โก ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศศิธร พูนโสภิณ
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานประจำสำนักงาน โรงงานประกอบแผงวงจรอิเลคโทรนิคส์แห่งหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี Abstract   PDF
พัชรนันท์ จุมพลพิทักษ์
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการบริโภคอาหารริมบาทวิถีในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
Opal Suwunnamek, Apiwat Krommuang
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า “Greyhound” ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
อัคร์วิชญ์ เชื้ออารย์
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง FACTORS AFFECTING HAPPINESS AT WORK OF SUPPORTING STAFFS OF KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY, LAD KRABANG Abstract   PDF
Mujalin Muangyan, Poramate Asawaruangpipop
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและของที่ระลึกในจังหวัดฉะเชิงเทราของนักท่องเที่ยวชาวไทย Abstract   PDF
ณภัทร อัครปัณณกูร
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต Abstract   PDF
พีรกานต์ ศิริรักษ์
 
101 - 125 of 200 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>