Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Abstract   PDF
Naruanard Sarapaivanich, Manatip Tangeakchit, Suvanna Laohavisudhi, Duraya Sukthomya
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 ความรู้ความเข้าใจและเจตคติต่อเครื่องมือในการจัดการคุณภาพขององค์กรของพนักงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด Abstract   PDF
ไชยวัฒน์ จุมพลพิทักษ์
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย ของนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ THE PERCEPTION OF UNDERGRADUATE ACCOUNTING STUDENTS TOWARDS THAI FINANCIAL REPORTING STANDARDS CASE STUDY IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY Abstract   PDF
Pattaraporn Jitsangboon
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และพฤติกรรมผู้นำ กับความผูกพันต่อองค์การ Abstract   PDF
วนันญา อดิศรพันธ์กุล
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ Abstract   PDF
อับซิซิส ฮามิ
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความเชื่อมั่นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบควอนไทล์ RELATIONSHIP BETWEEN SENTIMENT INDICES AND STOCK INDICES OF THAILAND BY APPLYING QUANTILE REGRESSION ANALYSIS Abstract   PDF
Nongnapat Chuenpattanapng, Chaiwuth Tangsomchai, Chanon Chingchayanurak, Pichai Lertsupongkit
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับผลประกอบการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   PDF
รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชี และผลลัพธ์ที่ตามมาในการสอบบัญชี: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAs) ในประเทศไทย Abstract   PDF
Nittaya Phosrichan
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 คว้าชัยชนะในตลาดเกิดใหม่ (Winning in Emerging Markets) Abstract   PDF
รพีพร รุ้งสีทอง
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 คัมภีร์เจ้าสัวฉบับสร้างธุรกิจสู่ความร่ำรวยแบบยั่งยืนในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตล์เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ Abstract   PDF
พนิต กุลศิริ
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศรัณย์ ปุราภา
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 คุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
กมลวัฒน์ ธรรมรักษา
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 คุณภาพของรายการคงค้างของบริษัทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   PDF
Jomjai Sampet, Thadakorn Nualsri
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 คุณลักษณะพึงประสงค์และภาพรวมการให้บริการของพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด Abstract   PDF
ธนวรรณ บัวคลี่
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ค่านิยม และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนในประเทศไทยกรณีศึกษา: เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (TOURISTS’ VALUES AND BEHAVIORS TOWARDS DAM DESTINATIONS...) Abstract   PDF
Sophawan Treesuwan, Chidchom Kanchula
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ชำแหละพอร์ตโฟลิโอของวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ Abstract   PDF
วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
 
Vol 1, No 1 (2553): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2553 ตัวกำหนดการรับรู้ผลการดำเนินงาน การรับรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมการรับรู้คุณภาพของสินค้า/บริการ และพฤติกรรมการเป็นลูกค้าที่ดีของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Abstract   PDF
มนตรี พิริยะกุล, บุณฑวรรณ วิงวอน
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 ทรัพยากรของทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศไทย: ศึกษาบทบาทตัวแปรปรับ ของนโยบายการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมขององค์การ THE INFLUENCE OF TEAM RESOURCES TO TEAM PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN PRIVATE COMPANY IN THAILAND: THE Abstract   PDF
Anan Watcharadamrongkun, Viroj Jadesadalug
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพศชายโดยเฉพาะ Abstract   PDF
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเว่น เพื่อแลกสินค้าพรีเมี่ยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
อกนิษฐ์ เลิศศิริศรีสกุล
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 นวัตกรรมทางการตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจถนนคนเดินเพื่อการยอมรับของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต (MARKETING INNOVATION OF WALKING STREET ENTREPRENEURS FOR GAINING ACCEPTANCE OF FOREIGN AND THAI TOURISTS...) Abstract   PDF
Paiboon Archarungroj, Sirivan Serirat, Sirivan Serirat, Panisa Mechinda, Sirivan Serirat, Panisa Mechinda, Jirawat Anuwichanont, Panisa Mechinda, Nongluck Popichit, Jirawat Anuwichanont, Jirawat Anuwichanont, Nongluck Popichit, Nongluck Popichit
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 บทบาทของทุนมนุษย์ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: การเปรียบเทียบ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย (THE ROLE OF HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH: A COMPARASON OF THAILAND, MALAYSIA AND INDONESIA) Abstract   PDF
Tanaporn Thienprasert
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   PDF
วรัญญา นาคดิลก
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 ประวัติชีวิตของผู้บริโภค: ข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางการตลาด Abstract   PDF
พงศ์ศิริ คำขันแก้ว
 
76 - 100 of 188 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2697-5009