Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 2 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554 ความรู้ความเข้าใจ แรงจูงใจ และทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ภิรมนวล ภักดีศรีศักดา
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ความรู้ความเข้าใจ แรงจูงใจ และทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
อภิสรา เพชรอยู่
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติในการเปิดรับข่าวสาร และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการค้าชายแดน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว Abstract   PDF
วราภรณ์ ศรีเหนี่ยง
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ Abstract   PDF
Naruanard Sarapaivanich, Manatip Tangeakchit, Suvanna Laohavisudhi, Duraya Sukthomya
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 ความรู้ความเข้าใจและเจตคติต่อเครื่องมือในการจัดการคุณภาพขององค์กรของพนักงาน บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด Abstract   PDF
ไชยวัฒน์ จุมพลพิทักษ์
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย ของนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ THE PERCEPTION OF UNDERGRADUATE ACCOUNTING STUDENTS TOWARDS THAI FINANCIAL REPORTING STANDARDS CASE STUDY IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY Abstract   PDF
Pattaraporn Jitsangboon
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และพฤติกรรมผู้นำ กับความผูกพันต่อองค์การ Abstract   PDF
วนันญา อดิศรพันธ์กุล
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้ บรรยากาศองค์กรการบริหารองค์กรกับความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
Supattra Kortha, Nak Gulid
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ Abstract   PDF
อับซิซิส ฮามิ
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความเชื่อมั่นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบควอนไทล์ RELATIONSHIP BETWEEN SENTIMENT INDICES AND STOCK INDICES OF THAILAND BY APPLYING QUANTILE REGRESSION ANALYSIS Abstract   PDF
Nongnapat Chuenpattanapng, Chaiwuth Tangsomchai, Chanon Chingchayanurak, Pichai Lertsupongkit
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับผลประกอบการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   PDF
รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสอบบัญชี และผลลัพธ์ที่ตามมาในการสอบบัญชี: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ ของผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TAs) ในประเทศไทย Abstract   PDF
Nittaya Phosrichan
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 คว้าชัยชนะในตลาดเกิดใหม่ (Winning in Emerging Markets) Abstract   PDF
รพีพร รุ้งสีทอง
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 คัมภีร์เจ้าสัวฉบับสร้างธุรกิจสู่ความร่ำรวยแบบยั่งยืนในทุกสภาวะเศรษฐกิจ สไตล์เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ Abstract   PDF
พนิต กุลศิริ
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 คุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อมีอิทธิพลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศรัณย์ ปุราภา
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 คุณค่าตราสินค้า และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาเปลี่ยนสีผม ในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
กมลวัฒน์ ธรรมรักษา
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 คุณภาพของรายการคงค้างของบริษัทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Abstract   PDF
Jomjai Sampet, Thadakorn Nualsri
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 คุณลักษณะพึงประสงค์และภาพรวมการให้บริการของพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด Abstract   PDF
ธนวรรณ บัวคลี่
 
Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 ค่านิยม และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนในประเทศไทยกรณีศึกษา: เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (TOURISTS’ VALUES AND BEHAVIORS TOWARDS DAM DESTINATIONS...) Abstract   PDF
Sophawan Treesuwan, Chidchom Kanchula
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 ชำแหละพอร์ตโฟลิโอของวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ Abstract   PDF
วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์
 
Vol 1, No 1 (2553): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2553 ตัวกำหนดการรับรู้ผลการดำเนินงาน การรับรู้ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมการรับรู้คุณภาพของสินค้า/บริการ และพฤติกรรมการเป็นลูกค้าที่ดีของห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย Abstract   PDF
มนตรี พิริยะกุล, บุณฑวรรณ วิงวอน
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 ทรัพยากรของทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศไทย: ศึกษาบทบาทตัวแปรปรับ ของนโยบายการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมขององค์การ THE INFLUENCE OF TEAM RESOURCES TO TEAM PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN PRIVATE COMPANY IN THAILAND: THE Abstract   PDF
Anan Watcharadamrongkun, Viroj Jadesadalug
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าเพศชายโดยเฉพาะ Abstract   PDF
ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 ทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเว่น เพื่อแลกสินค้าพรีเมี่ยมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
อกนิษฐ์ เลิศศิริศรีสกุล
 
76 - 100 of 200 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>