Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 การวิเคราะห์คุณภาพบริการของอุตสาหกรรมเกสต์เฮาส์ในประเทศไทย Abstract   PDF
ธนกฤต สังข์เฉย, พรหมมาตร จินดาโชติ
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มชนิด UHT ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดกาญจนบุรี Abstract   PDF
สลิตา สาลีผลิน
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ Abstract   PDF
Kamonrat Yothanant
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 การวิเคราะห์แบบจำลองเชิงโครงสร้างของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ศูนย์ดูแลในกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) Abstract   PDF
Tidarat Saorean, Kanokkarn Snae Namahoot
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 การศึกษากระบวนการและปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อก่อสร้างถนน สำหรับกังหันผลิตไฟฟ้าพลังลม Abstract   PDF
วัชรพงษ์ ตันธวัฒน์
 
Vol 5, No 2 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจไปปฏิบัติหน้าที่ของวิศวกรการสื่อสารโทรคมนาคมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ Abstract   PDF
ยุวดี สุปิยะ
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 การศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอวายซี ประเทศไทย Abstract   PDF
ศิวพร เขมะรางกูล
 
Vol 5, No 1 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2557 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
เสกสรรค์ วีระสุข
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 การศึกษาศักยภาพผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาผู้ประกอบการการแพทย์ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
นิออน ศรีสมยง
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 การศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ Abstract   PDF
Kusuma Yamgate, Chatupol Yongsorn, Chakrit Ponathong
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 การสื่อสารการตลาดเชิงพลวัต ความได้เปรียบทางการตลาด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางการตลาดและความยั่งยืนทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย Abstract   PDF
Siriwan Petchprai
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิก ความงามและผิวพรรณ “วุฒิ-ศักดิ์ คลินิก” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ศิริวรรณ พิชิตชาตรี
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: หนึ่งในลมใต้ความสำเร็จตราสินค้า Abstract   PDF
ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
 
Vol 4, No 2 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556 การส่งเสริมการตลาด การจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย Abstract   PDF
อาภาพรรณ จันทนาม
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 การเงินธุรกิจ Abstract   PDF
๋Jarin Jarusen
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Abstract   PDF
นุชจรินทร์ โลหะปาน
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 การเปรียบเทียบความพึงพอใจและคุณค่าตราสินค้าของนิสิตปริญญาตรีภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Abstract   PDF
ภัทราพร จิตสร้างบุญ, ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์, อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์, ณักษ์ กุลิสร์
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ และทัศนคติส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สายการบินต้นทุนต่ำในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
กรกมล ทองประชาญ
 
Vol 7, No 1 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 การเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยใน การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา: โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ร่วม Abstract   PDF
ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 ความคาดหวัง การรับรู้คุณภาพการบริการและพฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าบัตรเครดิต ในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
จุรีพร หมื่นศรี
 
Vol 4, No 1 (2556): ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2555 – มีนาคม 2556 ความพึงพอใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อมังคุดของผู้บริโภคในจังหวัดจันทบุรี Abstract   PDF
ศนิศรา อุตตะโมทย์
 
Vol 5, No 2 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยวที่หัวหิน Abstract   PDF
เจษฎารัตน์ กล่ำศรี
 
Vol 3, No 2 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2555 ความพึงพอใจที่มีต่อการแลกคะแนนสะสม Forever Rewards ของสมาชิกบัตรเครดิต KTC ในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
กนกกาญจน์ จริยธรรมวัติ
 
Vol 5, No 2 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 ความพึงพอใจและแนวโน้มการใช้บริการของผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ Abstract   PDF
พรประภา สุดประเสริฐ
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการยอมรับนวัตกรรม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ ของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ภัทราภรณ์ วชิรโกเมน
 
51 - 75 of 200 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>