Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 การกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM PERFORMANCE OF LISTED COMPANIES IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND) Abstract   PDF
Jitusa Khanthong, Kanyakit Keerati-angkoon
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 การจัดการความภักดีโรงแรมบูติคเชิงวัฒนธรรม ในมิติของผู้มีอิทธิพลทางความคิด การมีส่วนร่วมสร้าง และการจัดการประสบการณ์ลูกค้า Abstract   PDF
Nart-anong Nambuddee, Rapeepun Piriyakul, Norapol Chinuntdej
 
Vol 10, No 2 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2562 การจัดการดำเนินงาน: Operations Management Abstract   PDF
Phetcharat Jinnupong
 
Vol 2, No 2 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554 การจัดการแบบไทย Abstract   PDF
พิชาภพ พันธุ์แพ
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า Abstract   PDF
Chatchai Inthasang, Satiya Klinsukhon, Pornsiri Wirunphan
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการที่มีผลต่อประโยชน์ที่ได้รับของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์: กรณีศึกษา บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด Abstract   PDF
จักรพงศ์ ขวัญแก้ว
 
Vol 5, No 2 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 การบริหารการสื่อสารขององค์การ: การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Abstract   PDF
ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 การบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการวัดผลปฏิบัติแบบดุลยภาพ ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย Abstract   PDF
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร, เบญญาภา กันทะวงศ์วาร
 
Vol 3, No 1 (2555): ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์บนสื่อสังคมออนไลน์ของกาแฟสตาร์บัคส์ที่มีความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์อันดีและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
สมาธิ เรืองสิงห์
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 การบริหารจัดการคนเก่ง: เครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถขององค์การ Abstract   PDF
สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
 
Vol 2, No 2 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานสาขาธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ปิยาพร ห้องแซง
 
Vol 8, No 2 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2560 การประเมินศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs กลุ่มเสื้อผ้าสำหรับลูกค้าผู้สูงอายุ เพื่อยกระดับ SMEs ของประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน (COMPETITIVENESS EVALUATION OF SMES CLOTHING BUSINESS TO THE ELDERLY MARKET IN THAILAND AND ASEAN REGION) Abstract   PDF
Yaowapa pathomsirikul, Chotirus Chawanich, Ream Saijam
 
Vol 6, No 1 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558 การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Abstract   PDF
ณักษ์ กุลิสร์, ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพาดา สิริกุตตา, อุดม สายะพันธุ์, อรทัย เลิศวรรณวิทย์, นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 การมุ่งเน้นความฉลาดทางการตรวจสอบภายในและมูลค่าขององค์กร: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย INTERNAL AUDIT INTELLIGENCE ORIENTATION AND FIRM VALUE: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF LISTED FIRMS IN THAILAND Abstract   PDF
Satiya Klinsukhon, Kornchai Phornlaphatrachakorn, Komkrit Wongkhae
 
Vol 5, No 2 (2557): ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557 การรณรงค์ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวเพื่อการตัดสินใจซื้อ Abstract   PDF
ชมพูนุท โภคณิตถานนท์, มันทนา รังษีกุล, อารยา บูรณะกูล
 
Vol 10, No 1 (2562): ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 การรับรู้ของลูกค้าต่อคุณค่าเพื่อผู้อื่นและคุณค่าเพื่อตนเองในฐานะตัวแปรส่งผ่านระหว่างความสัมพันธ์ของประสบการณ์การรับบริการ กับมูลค่าตราผลิตภัณฑ์บริการ Abstract   PDF
Piyaphan Klunklin, Narumon Kimpakorn, Patriya Silpakit Tansuhuj, Manad Khamkong
 
Vol 1, No 1 (2553): ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน – กันยายน 2553 การรับรู้ความเสี่ยงของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตราสารทุน Abstract   PDF
สันติ เติมประเสริฐสกุล
 
Vol 9, No 2 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561 การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยางของผู้บริโภคชาวไทย THAI CONSUMER’S PERCEIVED VALUE AND INTENTION TO BUY RUBBER PRODUCTS Abstract   PDF
Teerasak Jindabot, Sunantha Hamthanont, Pilaiwan Prapruit
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 การรับรู้บรรยากาศองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการทำงานเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยของรัฐ Abstract   PDF
Naruemon Jituea, Sudarat Pimonratanakan, Prasopchai Pasunon
 
Vol 6, No 2 (2558): ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2558 การรับรู้สภาพแวดล้อมในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน Generation Y ของบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร Abstract   PDF
ปริทัศน์ คล่องดี
 
Vol 7, No 2 (2559): ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2559 การลดความขัดแย้งในองค์กรโดยใช้หลักภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เปรียบเทียบ ระหว่างพนักงานกลุ่มบริษัทเอเชียและกลุ่มบริษัทยุโรป-อเมริกา ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยา Abstract   PDF
เนาวรัตน์ ชุง
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 การวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคและอัตราการเติบโตผลิตภาพการผลิตของกองทุนรวมตราสารทุนในกลุ่มกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ Abstract   PDF
Bundit Pungnirund
 
Vol 2, No 1 (2554): ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 การวัดผลการดำเนินงานขององค์การเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ Balance Scorecard Abstract   PDF
กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 การวิจัยและพัฒนา 10 กิจกรรมสุขภาวะองค์การ ของบริษัทญี่ปุ่นที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย Abstract   PDF
Petcharut Viriyasuebphong
 
Vol 9, No 1 (2561): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 การวิเคราะห์ความต้องการและปัจจัยการตลาดเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพนานาชาติ Abstract   PDF
Rattapon Sunson, Amornrut Sriwanich, Motikarn Eamchai, Sirikul Prasertsomboon
 
26 - 50 of 200 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>