Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ศิริรักษ์, พีรกานต์, สาขาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศิวาบุตรี, สิรัมชญา, สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมบัติวัฒนา, ปิยดา, ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังข์เฉย, ธนกฤต, สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและที่พัก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
สายะพันธุ์, อุดม, ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สาลีผลิน, สลิตา, สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิริกุตตา, สุพาดา, รองศาสตราจารย์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สิ่งสม, จิตติมา, สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขขะ, อมรรัตน์, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุขสุดไพศาล, สิริกร, สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุดประเสริฐ, พรประภา, สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุปิยะ, ยุวดี, สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานกรุงเทพมหานคร

หมื่นศรี, จุรีพร, สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หว่างจ้อย, วิชุตา, สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หอมหวาน, มณีวงษ์, สาขาการประกอบการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้องแซง, ปิยาพร, สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อดิศรพันธ์กุล, วนันญา, สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อยู่ทอง, แสงระวี, มหาวิทยาลัยสยาม
อวิรุทธา, อนุพงศ์, สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม
อัครปัณณกูร, ณภัทร, Srinakharinwirot University
อาชารุ่งโรจน์, ไพบูลย์, ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อิทธาภิชัย, ก้องเกียรติ, Srinakharinwirot University
อิ่มสอน, พจนารถ, สาขาการจัดการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อุตตะโมทย์, ศนิศรา, สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อุปถัมภ์ประชา, รัชฎาทิพย์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

251 - 275 of 299 Items    << < 6 7 8 9 10 11 12 > >>