Author Details

Kanchula, Chidchom, The Faculty of Liberal Arts, Bankokthonburi University, Thailand

  • Vol 8, No 1 (2560): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 - บทความวิจัย
    ค่านิยม และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบริเวณเขื่อนในประเทศไทยกรณีศึกษา: เขื่อนรัชชประภา อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเขื่อนศรีนครินทร์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี (TOURISTS’ VALUES AND BEHAVIORS TOWARDS DAM DESTINATIONS...)
    Abstract  PDF