Vol 7, No 1 (2559)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559

Table of Contents

บทความวิจัย

ผลกระทบจากการสื่อสารแบบปากต่อปากบนอินเทอร์เน็ตต่อความรู้ในตราสินค้า ความสัมพันธ์กับตราสินค้า และความตั้งใจซื้อซ้ำ: การศึกษาตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนในประเทศไทย PDF
ศุภวิชญ์ ยอดน้ำคำ 1-24
ECONOMIC VARIABLES AS PREDICTORS OF STOCK MARKET PERFORMANCE: EVIDENCE FROM THE MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT (MAI): ตัวแปรทางเศรษฐกิจในฐานะตัวชี้วัดของศักยภาพตลาดหลักทรัพย์: กรณีศึกษาตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) PDF
Worapong Joungrattanakamjorn, Phassawan Suntraruk 25-47
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและของที่ระลึกในจังหวัดฉะเชิงเทราของนักท่องเที่ยวชาวไทย PDF
ณภัทร อัครปัณณกูร 48-66
การเปรียบเทียบลักษณะส่วนบุคคลที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยใน การตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา: โดยใช้ผลจากการวิเคราะห์ร่วม PDF
ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ 67-84
ความรู้ความเข้าใจ แรงจูงใจ และทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคข้าวไรซ์เบอร์รี่ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
อภิสรา เพชรอยู่ 85-104
บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานธนาคารออมสินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
วรัญญา นาคดิลก 105-119
ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การ ความผูกพันต่อองค์การ และความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ PDF
อับซิซิส ฮามิ 120-134
คุณค่าตราสินค้าและการตัดสินใจซื้อสมาร์ทโฟนตราซัมซุงของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
ศุภณัฐ วงศ์ไตรทิพย์ 135-152

บทวิจารณ์หนังสือ

ชำแหละพอร์ตโฟลิโอของวอร์เรน บัฟเฟ็ตต์ PDF
วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ 153-156


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2228-9658