Vol 6, No 1 (2558)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2558

Table of Contents

บทความวิจัย

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน PDF
นุชจรินทร์ โลหะปาน 1-11
ความสัมพันธ์ระหว่างหลักธรรมาภิบาลกับผลประกอบการ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย PDF
รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา 12-25
การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ PDF
ณักษ์ กุลิสร์, ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สุพาดา สิริกุตตา, อุดม สายะพันธุ์, อรทัย เลิศวรรณวิทย์, นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร 26-38
ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการยอมรับนวัตกรรม ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อพลังงานเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ ของผู้ขับขี่รถยนต์ในกรุงเทพมหานคร PDF
ภัทราภรณ์ วชิรโกเมน 39-52
ความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติในการเปิดรับข่าวสาร และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการค้าชายแดน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว PDF
วราภรณ์ ศรีเหนี่ยง 53-68
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการตลาดของผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มอาชีพในเขตจตุจักรเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน PDF
ศรินทร์ ขันติวัฒนะกุล 69-81
คุณลักษณะพึงประสงค์และภาพรวมการให้บริการของพนักงานบริษัทขนส่ง จำกัด PDF
ธนวรรณ บัวคลี่ 82-92
รูปแบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ของศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี PDF
ปรีชา พงษ์เพ็ง 93-102
แบบจำลองสมการโครงสร้างของความไม่ยากจน ประชาชนจังหวัดภูเก็ต PDF
วิสิษฐ์ ใจอาจ 103-113
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของนักท่องเที่ยว ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี PDF
อทิตยา บัวศรี 114-123
ปัจจัยสู่ความสำเร็จของโมเดลต้นแบบถนนคนเดินประเทศจีน: กรณีศึกษาเมืองกวางโจว และหางโจว PDF
สุพาดา สิริกุตตา, ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ 124-136

บทความวิชาการ

การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: หนึ่งในลมใต้ความสำเร็จตราสินค้า PDF
ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ 137-145

บทวิจารณ์หนังสือ

คว้าชัยชนะในตลาดเกิดใหม่ (Winning in Emerging Markets) PDF
รพีพร รุ้งสีทอง 146-154


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2228-9658