Vol 4, No 2 (2556)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2556

Table of Contents

บทความวิจัย

แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร PDF
อธิวัฒน์ โตสันติกุล 1-17
ปัจจัยและผลกระทบของสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา PDF
อกัณห์มณี ลียาชัย 18-40
วัฒนธรรมองค์กรและแรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการพลเรือนในกรุงเทพมหานคร PDF
สิริกร สุขสุดไพศาล 41-54
ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคล ลักษณะงาน และพฤติกรรมผู้นำ กับความผูกพันต่อองค์การ PDF
วนันญา อดิศรพันธ์กุล 55-73
ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้า “Greyhound” ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร PDF
อัคร์วิชญ์ เชื้ออารย์ 74-88
รูปแบบและปัญหาในการให้บริการของ สำนักงานบัญชีในประเทศไทย PDF
แสงระวี อยู่ทอง 89-102
การศึกษาพฤติกรรมการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม เอวายซี ประเทศไทย PDF
ศิวพร เขมะรางกูล 103-119
ปัจจัยการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติการเลือกซื้อสินค้าจากกิจการ เพื่อสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาโครงการหลวง PDF
มณีวงษ์ หอมหวาน 120-138

บทความวิชาการ

การส่งเสริมการตลาด การจัดประชุมสีเขียวในประเทศไทย PDF
อาภาพรรณ จันทนาม 139-152

บทวิจารณ์หนังสือ

The Flaw of Averages PDF
จิโรจน์ บุรณศิริ 153-156


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.