Vol 9, No 2 (2561)

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2561

Table of Contents

บทความวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความเชื่อมั่นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบควอนไทล์ RELATIONSHIP BETWEEN SENTIMENT INDICES AND STOCK INDICES OF THAILAND BY APPLYING QUANTILE REGRESSION ANALYSIS PDF
Nongnapat Chuenpattanapng, Chaiwuth Tangsomchai, Chanon Chingchayanurak, Pichai Lertsupongkit 1-11
ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย THE ECONOMIC DETERMINANTS AFFECTING STOCK MARKET INDEX IN THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND PDF
Thanawaj Treerasahagul, Sumeth Tuvadaratragoo 12-29
การมุ่งเน้นความฉลาดทางการตรวจสอบภายในและมูลค่าขององค์กร: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย INTERNAL AUDIT INTELLIGENCE ORIENTATION AND FIRM VALUE: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF LISTED FIRMS IN THAILAND PDF
Satiya Klinsukhon, Kornchai Phornlaphatrachakorn, Komkrit Wongkhae 30-43
พฤติกรรมการเป็นผู้ประกอบการของวัยรุ่นไทย: อิทธิพลของการรับรู้ความสามารถตนเองและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมต่อความตั้งใจ ในการเป็นผู้ประกอบการในบริบทวัฒนธรรมแบบรวมกลุ่ม ENTREPRENEURIAL BEHAVIOR OF THAI TEENAGER: THE INFLUENCES OF PERCEIVED SELF-EFFICACY, PDF
Khomkrit Nantharojphong, Phutip Meethavornkul, Prasopchai Pasunon 44-59
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการออนไลน์ของธุรกิจที่จำหน่ายแพ็คเกจทัวร์ GUIDELINES OF ONLINE SERVICES QUALITY IMPROVEMENT FOR PACKAGE TOUR BUSINESS PDF
Kamonchanok Sangsawad, Piyanuch Preechanont 60-71
THE MEDIATING EFFECT OF CSR REPORTING ON THE RELATIONSHIP OF BOARD STRUCTURE AND FINANCIAL PERFORMANCE: A CASE OF THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND อิทธิพลส่งผ่านของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นและผลการดำ PDF
Sukritta Burinwattana 72-81
ทรัพยากรของทีมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัทเอกชนในประเทศไทย: ศึกษาบทบาทตัวแปรปรับ ของนโยบายการสนับสนุนการทำงานเป็นทีมขององค์การ THE INFLUENCE OF TEAM RESOURCES TO TEAM PERFORMANCE OF EMPLOYEES IN PRIVATE COMPANY IN THAILAND: THE PDF
Anan Watcharadamrongkun, Viroj Jadesadalug 82-91
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง FACTORS AFFECTING HAPPINESS AT WORK OF SUPPORTING STAFFS OF KING MONGKUT’S INSTITUTE OF TECHNOLOGY, LAD KRABANG PDF
Mujalin Muangyan, Poramate Asawaruangpipop 92-105
การรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ยางของผู้บริโภคชาวไทย THAI CONSUMER’S PERCEIVED VALUE AND INTENTION TO BUY RUBBER PRODUCTS PDF
Teerasak Jindabot, Sunantha Hamthanont, Pilaiwan Prapruit 106-116
ประสิทธิภาพและผลการดำเนินงานระยะยาว (10 ปี) ของธนาคารไทย EFFICIENCY AND FINANCIAL PERFORMANCE OF THAI BANKS PDF
Kaveepong Lertwachara, Aussadang Areethai 117-126
อิทธิพลของการบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่มีผลต่อความภักดีของลูกค้า ในธุรกิจคลินิกเสริมความงาม INFLUENCE OF CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT TO CUSTOMER LOYALTY IN THE BUSINESS OF BEAUTY CLINIC PDF
Chayootkhan Phongjirakhorn, Tipparat Laohavichien 127-140
ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานรายงานทางการเงินไทย ของนิสิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ THE PERCEPTION OF UNDERGRADUATE ACCOUNTING STUDENTS TOWARDS THAI FINANCIAL REPORTING STANDARDS CASE STUDY IN SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY PDF
Pattaraporn Jitsangboon 141-155

บทวิจารณ์หนังสือ

อินโนจิเนียริง: แนวคิดการจัดการร่วมสมัยในการก้าวสู่ความเป็นองค์การระดับโลก PDF
Wasan Sakulkijkarn 156-158


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2228-9658