ภาวะผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์การ (LEADERSHIP AND MOTIVATION TO SUCCEED IN THE ORGANIZATION DEVELOPMENT)

Sawitree Yoyyim, Nalinnath Deesawadi, Chalermchai Kittisaknawin

Abstract


บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์การ และเพื่อศึกษากลยุทธ์ของภาวะผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์การ เป็นการวิเคราะห์ลักษณะแนวคิดของผู้นำและกลยุทธ์การเสริมสร้างแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาองค์การ มุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับการบริหารคนตามความต้องการพื้นฐานแห่งความเป็นจริงของผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความพึงพอใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ลดปัญหาความไม่ยุติธรรมในองค์การ ดึงความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชาออกมา ส่งผลให้ผลงานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพื่อความสำเร็จในการพัฒนาองค์การ

จากผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างแรงจูงในในการพัฒนาองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ ในองค์การให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลัก คือ การจูงใจด้วยรางวัล การจูงใจด้วยงาน และการจูงใจด้วยวัฒนธรรมขององค์การ นอกจากนี้กลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้บรรลุผลด้วยวิธี DRIVE ประกอบด้วย Development คือ การพัฒนาและฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ Relation คือ สัมพันธภาพที่ดีจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอุทิศและตั้งใจในการทำงานอย่างจริงใจ Individual Motivation คือ ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนมีหลากหลายสไตล์ หลายวัฒนธรรม ย่อมมีความหลากหลายที่เป็นเรื่องธรรมดา Verbal Communication คือ คำพูดของผู้นำเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบ และ Environment Arrangement คือ สภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยากทำงาน สิ่งเหล่านี้เป็นหลักการสำคัญที่เสริมสร้างความสำเร็จให้แก่องค์การในการเกิดงานที่มีประสิทธิผล และเติมไปด้วยความคุ้มค่าของการบริหารจัดการที่มีระบบที่ดีทำให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

บทความนี้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับภาวะผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจ รวมถึงการพัฒนาระดับแรงจูงใจในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและการบริหารจัดการด้านบุคลากรในองค์การและหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิผล

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาองค์การ

Abstract

This article aims to study leadership and motivation for success in organization development and to study leadership and motivational strategies for organization development. A conceptual analysis of leaders and motivational strategies for organizational development focus on managing people according to the underlying needs of the subordinates, satisfy your subordinates, reduce the problem of unfairness in the organization, & pull the ability of subordinates. The result is the most efficient and effective way to achieve success in organization development.

The study found that leadership is an important element of motivation in an organization development influencing subordinates to perform tasks as well as accomplish activities in the organization well, regarding to 3 key factors: reward, job and organizational culture. In addition, strategies for motivating subordinates to work in the DRIVE way include: Development means development and training, which is one way to motivate subordinates to work. Relation means a good relationship that will lead under the leadership dedication and determination to work sincerely. Individual motivation means that each subordinate has a multicultural style in common. Verbal communication means the word of leader is like a double-edged sword both positive and negative. Environment arrangement means the working environment that can motivate subordinates to work. These are important principles that reinforce organizational success in productive work and with the value of a well managed system that the organization achieves its goals.

This article is a guide to researching leadership with motivation, development of motivation foe subordinate’s works and human resource management in organizations and agencies to be effective.

Keywords: Leadership, Motivation, Organization development


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.