ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพาของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (FACTORS RELATING TO CONSUMERS’ PURCHASING BEHAVIOR OF POWER BANK IN BANGKOK METROPOLIS)

Anyamanee Praditbongkotch, Nak Gulid

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประชากรศาสตร์ แรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาด บุคลิกภาพ และความพึงพอใจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า

แรงจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ ด้านเหตุผล และด้านอารมณ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ด้านความจุในการสำรองไฟฟ้าที่เลือกซื้อ ในทิศทางเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กับ ด้านราคาที่ซื้อ ในทิศทางตรงข้าม ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ

แรงจูงใจด้านผลิตภัณฑ์ และด้านอารมณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ด้านความถี่ในการใช้งาน ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ด้านความถี่ในการใช้งาน ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีความสัมพันธ์กับ ด้านราคาที่ซื้อ และด้านความถี่ในการซื้อ ในทิศทางตรงข้าม ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ

ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ด้านความจุในการสำรองไฟฟ้าที่เลือกซื้อ ในทิศทางเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กับด้านราคาที่ซื้อ ในทิศทางตรงข้าม ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ด้านความถี่ในการซื้อ ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บุคลิกภาพแบบมนุษย์เศรษฐนิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ด้านราคาที่ซื้อ ในทิศทางตรงข้าม ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บุคลิกภาพแบบมนุษย์สมาคมนิยม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ด้านความถี่ในการซื้อ ในทิศทางเดียวกัน แต่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ด้านความจุในการสำรองไฟฟ้าที่เลือกซื้อ ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เมื่อเทียบกับความคาดหวัง ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในส่วนของประโยชน์ในการใช้สอย และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ในส่วนของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้ออุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ด้านความจุในการสำรองไฟฟ้าที่เลือกซื้อ และด้านความถี่ในการใช้งาน ในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ แต่มีความสัมพันธ์กับ ด้านราคาที่ซื้อในทิศทางตรงข้าม ระดับต่ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลำดับ

คำสำคัญ: พฤติกรรมการซื้อ อุปกรณ์บรรจุไฟฟ้าสำรองแบบพกพา ผู้บริโภค

Abstract

This research aimed to study demographic, motivation, marketing mix, personality, satisfaction in relation to consumers’ purchasing behavior of power banks. The research sample was composed of four hundred people in Bangkok. The statistics used percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA, Pearson product moment correlation coefficient. The results of hypotheses testing are as follows:

Products, rational and emotional motives are correlated to consumer behavior towards power banks in terms of the capacity of the power supply selection in the same direction. But the price aspect is correlated at a low level and in the opposite direction at statistically significant levels .01 and .05, respectively.

Products and emotional motives are correlated to consumer behavior in power banks in terms of the frequency of use at low level in the same direction at a statistically significant level of .05.

Marketing mix on product aspect is correlated to consumer behavior in power banks in terms of the frequency of use at a low level in the same direction, at a statistically significant level of .05. But the price aspect is correlated to the frequency of purchases at a low level and in the opposite direction at a statistically significant levels of .01 and .05, respectively.

Marketing mix on price and place aspect is correlated to consumer behavior in power banks in term of the capacity of the power supply selection in the same direction. But the price aspect is correlated at a low level and in the opposite direction at a statistically significant level of .01.

Marketing mix on promotion aspect is correlated to consumer behavior in power banks in terms of the frequency of purchases at a low level in the same direction at a statistically significant level of .05.

The personality of consumers in economic aspect is correlated to consumer behavior in power banks in terms of the price to purchase at low level in the opposite direction at a statistically significant level of .01.

The personality of consumers in social aspect is correlated to consumer behavior in power banks in terms of the frequency of purchases in the same direction. But the capacity of the power supply selection aspect is correlated at low level in the opposite direction at a statistically significant level of .05.

Satisfaction in a product compared with expectations, satisfaction with the products and satisfaction with price compared with quality are correlated to consumer behavior in power banks in terms of the capacity of the power supply selection and frequency of use at low levels and in the same direction at a statistically significant level of .01. But the price aspect is correlated at a low level in the opposite direction at statistically significant levels of .01 and .05, respectively.

Keywords: Purchasing behavior, Power bank, Consumers


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.