แผนปรับปรุงธุรกิจค้าส่งวัสดุก่อสร้าง กรณีศึกษาร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้าง จังหวัดขอนแก่น

สุกฤตา ปรีชาว่อง

Abstract


งานวิจัยนี้ได้ศึกษาร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้างเพื่อทำแผนการปรับปรุงธุรกิจค้าส่งวัสดุก่อสร้าง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประกอบการร้านค้าส่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 ร้านค้า ที่มีรายได้มากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี ด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง และสำรวจตลาดโดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้ขายและผู้ซื้อ จากนั้นได้ทำการวิเคราะห์ปัญหาและสภาพแวดล้อมของธุรกิจ เพื่อจัดทำแผนการปรับปรุงร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้างประกอบด้วย 7 ด้าน ผลการศึกษาพบว่า ร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้างได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านบุคลากรมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการขาย การขนส่งสินค้า การส่งเสริมการขาย การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า และการจัดซื้อสินค้าตามลำดับ โดยด้านการพัฒนาบุคลากรมีการจัดผังองค์กรที่ชัดเจนและมีการฝึกอบรมพนักงาน ด้านการขายมีการจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าและจัดการดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้า การขนส่งสินค้ามีการจัดทำแผนการจัดส่งล่วงหน้า มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยการผูกเป้าในระยะยาว การจัดการสินค้าคงคลังโดยการจัดด้วยวิธี เอบีซี มีการจัดระบบในคลังสินค้าและพื้นที่ในคลังให้เป็นไปตามผัง และมีการจัดระบบการจัดซื้อแบบศูนย์กลาง (Centralization) นอกจากนี้ ร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้างต้องมีการขยายธุรกิจโดยการผลิตหรือจำหน่ายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่แตกต่างจากร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และจะต้องทำการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่โดยใช้กลยุทธ์การสร้างพันธมิตรทางการค้า ซึ่งแผนการปรับปรุงร้านค้าส่งวัสดุก่อสร้างนี้ เพื่อช่วยในการเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้


Keywords


ธุรกิจค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง แผนปรับปรุงธุรกิจ

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.