อิทธิพลของการเทียบเคียงสมรรถนะต่อความสามารถในการแข่งขัน และผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมยางพาราไทย

กิตติ เจริญพรพานิชกุล

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเทียบเคียงสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมยางพาราไทย ประกอบด้วย การเทียบเคียงสมรรถนะภายใน การเทียบเคียงสมรรถนะกับคู่แข่ง การเทียบเคียงสมรรถนะกับอุตสาหกรรม และการเทียบเคียงสมรรถนะโดยทั่วไป และเพื่อศึกษาอิทธิพลของความสามารถในการแข่งขันที่มีต่อผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน และผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางด้านการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมยางพาราไทย

ผู้วิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึกเพื่อยืนยันความเหมาะสมของกรอบแนวความคิดที่ถูกนำมาใช้กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยางพาราไทย และการอภิปรายผลการวิจัย ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยางพาราไทยจำนวน 315 บริษัท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า 1) การเทียบเคียงสมรรถนะภายในมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมยางพาราไทย 2) การเทียบเคียงสมรรถนะกับอุตสาหกรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมยางพาราไทย 3) ความสามารถในการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมยางพาราไทย และ 4) ความสามารถในการแข่งขันมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางด้านการเงินของผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมยางพาราไทย

ผลจากการวิจัยมีข้อเสนอแนะให้บริษัทที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมยางพาราไทยควรมุ่งเน้นกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะกับอุตสาหกรรม และการเทียบเคียงสมรรถนะภายใน เพื่อส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและผลการดำเนินงาน


Keywords


การเทียบเคียงสมรรถนะ ความสามารถในการแข่งขัน อุตสาหกรรมยางพารา ผลการดำเนินงานทางด้านการเงิน ผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.