กระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

พิพิธ โหตรภวานนท์

Abstract


     การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ระบบไฮบริด การรับรู้การสื่อสารทางการตลาด รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นสังคม และกระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริด ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้คือ ผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพ มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 31 ปี มีระดับการศึกษาต่ำกว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 15,001 – 25,000 บาท ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ระบบไฮบริดอยู่ในระดับมาก มีการรับรู้การสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ และด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่การรับรู้การสื่อสารทางการตลาด ด้านการตลาดทางตรง โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ในส่วนของรูปแบบการดำรงชีวิตที่มุ่งเน้นสังคมของผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก และกระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดในขั้นรู้จัก ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับอยู่ในระดับมาก แต่ในขั้นสนใจอยู่ในระดับปานกลาง จากผลวิจัยยังพบอีกว่ารูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นสังคมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดแตกต่างกัน ในกระบวนการการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดขั้นรู้จัก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรถยนต์ระบบไฮบริดมีความสัมพันธ์กับกระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดในขั้นรู้จัก ขั้นสนใจ ขั้นประเมินผล และขั้นทดลอง การรับรู้การสื่อสารทางการตลาด ด้านการโฆษณา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการตลาดทางตรง และด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มีความสัมพันธ์กับกระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดในขั้นรู้จัก ขั้นสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นสังคม มีความสัมพันธ์กับกระบวนการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริดในขั้นรู้จัก ขั้นสนใจ ขั้นประเมินผล ขั้นทดลอง และ ขั้นยอมรับ และรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นสังคม มีอิทธิพลต่อการยอมรับนวัตกรรมรถยนต์ระบบไฮบริด


Keywords


รถยนต์ระบบไฮบริด กระบวนการยอมรับนวัตกรรม การสื่อสารทางการตลาด รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มุ่งเน้นสังคม

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.