กลยุทธ์ทางการตลาด และความพึงพอใจ ที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานในภาคการเกษตร

พิชญาภัค บุญจันทร์

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด และความพึงพอใจที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานในภาคการเกษตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเกษตรกรที่มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานในภาคเกษตร จำนวน 400 คนโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 – 51 ปี สถานภาพ สมรส ระดับการศึกษาสูงสุดอยู่มัธยมศึกษาตอนต้น มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,000 – 10,999 บาท และมีภูมิลำเนาอยู่ในภาคเหนือ เกษตรกรมีการใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซานมาแล้ว 1 ปี มีการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานประมาณ 2 ครั้งต่อปี และมีมูลค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานเฉลี่ยครั้งละ 1,000 บาท เกษตรกรส่วนใหญ่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานจากจุดบริการ เป็นการใช้ไคโตซานพืช โดยส่วนใหญ่จะตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง เกษตรกรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไคโตซานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีระดับความคิดเห็นด้านราคาของผลิตภัณฑ์ไคโตซานอยู่ในระดับดี มีระดับความคิดเห็นด้านช่องทางการจัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ไคโตซานอยู่ในระดับดี มีระดับความคิดเห็นด้านการส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับดี และมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมาก
      ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เกษตรกรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานในภาคการเกษตรแตกต่างกัน ในด้านระยะเวลาในการใช้ผลิตภัณฑ์ไคโตซาน และด้านมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เกษตรกรที่มีภูมิลำเนาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานในภาคการเกษตรแตกต่างกัน ในด้านมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กลยุทธ์ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ไคโตซาน และด้านราคาของผลิตภัณฑ์ไคโตซาน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ในภาคการเกษตร ด้านความถี่ต่อปีในการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำและมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซานในภาคการเกษตร ด้านมูลค่าการซื้อผลิตภัณฑ์ไคโตซาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


Keywords


ไคโตซาน ภาคเกษตร พฤติกรรมการซื้อไคโตซานในภาคเกษตร

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.