การจัดการแบบไทย

พิชาภพ พันธุ์แพ

Abstract


      การจัดการแบบไทยเป็นการจัดการที่มีลักษณะการประสมประสานระหว่างแนวความคิดที่อยู่บนพื้นฐานของรากฐานทางสังคม วัฒนธรรมไทย พุทธศาสนา การจัดการแบบจีน การจัดการแบบตะวันตก เข้าด้วยกันออกมาเป็นลักษณะเฉพาะโดยเน้นการวางแผนในระยะสั้นซึ่งมักถูกกำหนดจากผู้บริหารระดับสูง การจัดองค์การจะเน้นการจัดตามระดับสายการบังคับบัญชาที่อาจมีหลายระดับ หากเป็นธุรกิจ มักเป็นธุรกิจแบบครอบครัวที่ให้ความสำคัญกับผู้นำเพราะได้รับอิทธิพลจากธุรกิจแบบครอบครัวของจีน ขณะเดียวกัน ระบบอุปถัมภ์และการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม พวกพ้อง การเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา การกลัวการเสียหน้า เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดการแบบไทย นอกจากนั้น การนำแนวความคิดการจัดการแบบตะวันตกมาใช้ร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของการจัดการแบบไทย


Keywords


การจัดการ การประสมประสานแนวคิดการจัดการแบบไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการแบบไทย

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.