กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวประเภท Outbound ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมศักดิ์ ประดิษฐบงกช

Abstract


     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะของธุรกิจ สิ่งกระตุ้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ความคิดเห็นต่อการเปิดการค้าเสรี และแรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขันที่มีผลกระทบต่อกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวประเภท Outbound ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ ใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าสถิติพื้นฐาน และสถิติอนุมานเพื่อใช้วิเคราะห์ผลกระทบต่อตัวแปรต่างๆ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 181 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า
      ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการประกอบธุรกิจบริษัท มีจำนวนพนักงานในกิจการ 10 ถึง 19 คน และมีระยะเวลาในการประกอบการ 5 ถึง 10 ปี มากที่สุด โดยผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญแรงกดดันด้านต้นทุนมากที่สุด คือ ผู้ประกอบธุรกิจห้างหุ้นส่วน หรือผู้ประกอบการที่มีจำนวนพนักงานในกิจการ 1 ถึง 4 คน ส่วนผู้ประกอบการที่ต้องเผชิญทั้งแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการประกอบการน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งมีแรงกดดันมากกว่าผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการประกอบการ 5 ปีขึ้นไป
       ผู้ประกอบการมีสิ่งกระตุ้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านการแสวงหาลูกค้าและขยายส่วนแบ่งตลาด และด้านการแสวงหาทรัพยากรและการสร้างสินทรัพย์ เป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองด้าน ผู้ประกอบการควรใช้สิ่งกระตุ้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศทั้งสองด้านพิจารณาประกอบการวางแผนกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศทั้งในด้านต้นทุน และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
       ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการเปิดการค้าเสรี ที่มีต่ออุปสรรคการค้าบริการของการค้าบริการที่เจรจาในความตกลงการค้าเสรี โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ส่งเสริมการขยายตัวของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และพันธมิตรธุรกิจ โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองด้าน มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการเปิดการค้าเสรีในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
       ผู้ประกอบการมีแรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขันโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสองด้านมีความสัมพันธ์กับแรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขันในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
        ผู้ประกอบการมีกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรีเป็น กลยุทธ์ข้ามชาติ เนื่องจากผู้ประกอบการให้ระดับความสำคัญกับแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดัน ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ระดับความสำคัญมาก


Keywords


กลยุทธ์การปรับตัว การค้าเสรี ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.