อิทธิพลของปัจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรรมแผนที่มีต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Pimpika Poolsawat, Wisanupong Potipiroon

Abstract


บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนประกอบด้วย ทัศนคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานทางสังคม และอำนาจในการควบคุมพฤติกรรม และคุณลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ประกอบการที่ส่งอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ โดยกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จำนวน 400 คน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานทางสังคม และอำนาจ ในการควบคุมพฤติกรรม และคุณลักษณะเฉพาะของการเป็นผู้ประกอบการสามารถร่วมกันทำนายความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทำนายความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมากที่สุด คือ ทัศนคติต่อการเป็นผู้ประกอบการ รองลงมา คือ บรรทัดฐานทางสังคม และอำนาจ ในการควบคุมพฤติกรรม ตามลำดับ ในท้ายบทความนี้ผู้วิจัยได้อภิปรายผลของงานวิจัยนี้ที่มีต่อวรรณกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน


Keywords


พฤติกรรมตามแผน ความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.