การเงินธุรกิจ

๋Jarin Jarusen

Abstract


หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเงินธุรกิจที่น่าสนใจ เนื่องจากผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาที่หลากหลาย อาทิ ความรู้เบื้องต้นของการเงินธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสดและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด การวางแผนทางการเงิน งบกระแสเงินสด การบริหารลูกหนี้ การบริหารสินค้าคงเหลือ ปัจจัยดอกเบี้ยเพื่อการตัดสินใจ งบจ่ายลงทุน ค่าของทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ เงินทุนระยะสั้น เงินทุนระยะปานกลาง เงินทุนระยะยาว รวมถึงนโยบายเงินปันผล

Keywords


การเงินธุรกิจ

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.