มิติของแรงจูงใจในการเดินทางและกิจกรรมการท่องเที่ยวของผู้หญิงชาวต่างชาติที่เดินทางคนเดียวในประเทศไทย

Panadda Chanapal, Chadathan Khongdi, Wanchaloem Sudnawa, Siripen Dabphet

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกมิติของแรงจูงใจและกิจกรรมการท่องเที่ยวของผู้หญิงชาวต่างชาติที่เดินทางคนเดียวในประเทศไทย รวมทั้งจำแนกประเภทและลักษณะเฉพาะทางการท่องเที่ยวของผู้หญิงเดินทางคนเดียว จากการสอบถามความคิดเห็นกับผู้หญิงเดินทางคนเดียวจำนวน 400 คน พบว่า ผู้หญิงเดินทางคนเดียวในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Young Adult และกลุ่ม Middle Adult โดยแรงจูงใจในการเดินทางของผู้หญิงเหล่านี้แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ เพื่อเรียนรู้ เพื่อพักผ่อน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเพื่อเข้าใจ/ ค้นหาตนเอง นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า แรงจูงใจในการเดินทางมีผลต่อการเลือกกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยผู้หญิงเดินทางคนเดียวกลุ่ม Young Adult ต้องการเรียนรู้และต้องการเข้าใจตนเอง สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทำระหว่างท่องเที่ยวในประเทศไทย คือ การกินอาหารไทย Street Food กินแมลง เดินป่า และชมวัด ที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม ในขณะที่กลุ่ม Middle Adult มีแรงจูงใจด้านความต้องการเรียนรู้และต้องการพักผ่อนเป็นแรงจูงใจในการเดินทาง มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นิยม ได้แก่ ชมพระบรมมหาราชวัง ชมวัด ชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกินอาหารไทย Street Food ซึ่งผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

Keywords


ผู้หญิงเดินทางคนเดียว มิติแรงจูงใจ กิจกรรมการท่องเที่ยว

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.