การศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

Kusuma Yamgate, Chatupol Yongsorn, Chakrit Ponathong

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 380 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีเรียงลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็น (PNIModified)

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาสภาพที่ได้รับการพัฒนาในปัจจุบันเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (=3.30 S.D.=0.73) และสภาพความต้องการได้รับการพัฒนาเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาโดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.65, S.D.= 0.51) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษามีความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงานในสถาบันอุดมศึกษาเรียงลำดับจากมากไปน้อย ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (PNIModified = .46 ) ด้านทักษะการสื่อสารและด้านการพัฒนาตนเองมีความต้องการจำเป็นเท่ากัน (PNIModified = .43) ด้านการบริการที่ดีและ ด้านการร่วมแรงร่วมใจและด้านความคิดวางแผนเป็นระบบมีความต้องการจำเป็นเท่ากัน (PNIModified = .42) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (PNIModified = .41 ) ด้านจริยธรรม (PNIModified = .39 ) ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมีความต้องการจำเป็นเท่ากัน (PNIModified = .38 ) และด้านมีความผูกพันต่อองค์กร (PNIModified = .36)


Keywords


สมรรถนะ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามตำแหน่งงาน การประเมินความต้องการจำเป็น

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.