อิทธิพลสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการซ้ำของนักท่องเที่ยวต่างชาติในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำในกรุงเทพมหานคร

Namthip Kleebmek, Chadsumon Prutipinyo, Nithat Sirichotiratana, Vallerut Pobkeeree

Abstract


การวิจัยเชิงปริมาณนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะส่วนบุคคล รูปแบบของสื่อสังคมออนไลน์ และการรับรู้ข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการซ้ำ โดย กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 160 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเอง และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละและการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 18-49 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มีถิ่นกำเนิดและพำนักอาศัยในแถบเอเชียแปซิฟิก ร้อยละ 68.8 เคยรับบริการจากโรงพยาบาลในประเทศไทยมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ร้อยละ 63.7 เคยค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทยก่อนเดินทางมารับบริการ สื่อที่นิยมใช้ในการหาข้อมูล ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter ในส่วนของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยแบ่งปันความคิดเห็นข้อมูลเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 20.6 กลุ่มที่เคยอ่านความคิดเห็น (Reviews) ของผู้ที่เคยรับบริการ คิดเป็นร้อยละ 48.8 และกลุ่มที่เคยเขียนแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 17.5 โดยเขียนแสดงความคิดเห็นเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ นักท่องเที่ยวเลือกพิจารณาความเห็นของเพื่อนหรือบุคคลใกล้ชิด ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการ คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและคุณภาพการบริการ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกรับบริการซ้ำของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p–value<0.05) คือ อายุ การโพสต์หรือแบ่งปันความคิดเห็น การให้ความสำคัญเกี่ยวกับแพทย์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนเมื่อมีโปรโมชั่นหรือกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาล


Keywords


สื่อสังคมออนไลน์ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ การตัดสินใจ โรงพยาบาลเอกชน

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.