การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

Chatchai Inthasang, Satiya Klinsukhon, Pornsiri Wirunphan

Abstract


การศึกษานี้เป็นการตรวจสอบอิทธิพลของการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณที่นัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 สำหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 350 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

ผลการวิจัยพบว่าการตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ในทำนองเดียวกันภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการสรุปและอภิปรายผล รวมถึงทิศทางการวิจัยในอนาคตในส่วนสุดท้ายของบทความนี้


Keywords


การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ ความพึงพอใจของลูกค้า

Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.