Vol 8, No 1 (2560)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ช
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง

บทความวิจัย (Research Article)

กรณีศึกษาการส่งเสริมการปฏิบัติการสอนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพศึกษาศาสตร์ในวิชาชีววิทยาเรื่อง อาณาจักรสัตว์ ด้วยทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู้โดยวิธีการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง PDF
สุรเดช ศรีทา, อรวรรณ คูหเพ็ญแสง 1-17
กายวิภาคและเนื้อเยื่อวิทยาของต่อมย่อยอาหารในหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cucullata (Born, 1778) PDF
เมธิยา อุทำกา, สุภัททา เฉื่อยฉ่ำ, กุลนิษฐ์ ถนอมจิตร์, สุทิน กิ่งทอง 18-26
การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสืบเสาะที่ขับเคลื่อนด้วยกลวิธีการโต้แย้ง PDF
ภัทราวรรณ ไชยมงคล, สกนธ์ชัย ชนะนูนันท์, จินตนา กล่ำเทศ 27-40
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกลบเลข สำหรับเด็กออทิสติกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ PDF
วงกต ศรีอุไร, วันเพ็ญ แดงอาจ 41-50
การพัฒนาสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ PDF
ธีรฎา ไชยเดช, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์, วิภารัตน์ เชื้อชวด ชัยสิทธิ์ 51-66
การสำรวจสถานการณ์ และทัศนคติของผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการของโรงเรียน ในจังหวัดสงขลา PDF
ลักษณา ไชยมงคล, ศิวพร ปิ่นแก้ว 67-84
ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 PDF
กมลรัตน์ ฉิมพาลี, ประสาท เนืองเฉลิม, ลือชา ลดาชาติ 85-100
ฉันควรพัฒนาแบบจำลองทางความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร?: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน PDF
โพธิศักดิ์ โพธิเสน, ชาตรี ฝ่ายคำตา 101-122
แนวปฏิบัติในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และแนวคิดเรื่อง สารละลาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร PDF
ปฏิวัติ ศรีทิพย์ศักดิ์, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน 123-140
พหุกรณีศึกษา: การรับรู้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะและการปฏิบัติการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา PDF
กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, พงษ์ประพันธ์ พงศ์โสภณ, พัฒนี จันทรโรทัย 141-171
ระบบโฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมตรีสำหรับการประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ PDF
ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์, สายรุ้ง อวยพรกชกร 172-180

บทความวิชาการ (Academic Article)

การสร้างกรอบแนวคิด “การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ผ่านประวัติของวิทยาศาสตร์ PDF
สุทธิดา จำรัส 181-195
ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการกระตุ้นทางเคมีเพื่อการประยุกต์ใช้กำจัดสารมลพิษในน้ำ PDF
ธีรดิตถ์ โพธิตันติมงคล 196-214


ISSN: 2651-074X