Vol 6, No 2 (2558)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเก่ียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ช
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง

บทความวิจัย (Research Article)

การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแบบสอบตรง PDF
รวีวรรณ งามสันติกุล 127-140
การเปรียบเทียบมโนมติ เรื่อง งานและพลังงาน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้นเสริมด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับการเรียนแบบปกติ PDF
อรวดี ศรีบัว, วรัญญา จีระวิพูลวรรณ, พัดตาวัน นาใจแก้ว 141-155
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ MCIS ต่อมโนมติเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
ภาณุ บุตรวิเศษ, หนูกร ปฐมพรรษ, ชาติชาย ม่วงปฐม 156-174
การเรียนรู้เรื่อง วัฏจักรเซลล์และไมโทซิส ด้วยการสืบเสาะวิทยาศาสตร์: แนวทางเชิงรุกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนของความรู้ PDF
สุภาพร พรไตร 175-187
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบยีสต์บีตากลูแคนจากลูกแป้งข้าวหมากในภาคกลางของประเทศไทย PDF
อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, เกร็ดแก้ว มุขแสง 188-197
การสำรวจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารโคเวเลนต์และไอออนิกโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับบัตรแสดงพันธะเคมี PDF
อัจฉรีรัตน์ ศิริ, ประนอม แซ่จึง, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 198-208
ผลของการใช้บทเรียนโปรแกรมแนะนำการเข้าห้องปฏิบัติการเคมีออนไลน์สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ PDF
ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต, แพน ทองเรือง, อลิสา เสนามนตรี 209-216
ผลการเรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เสริมด้วยกลวิธี KWL Plus ต่อมโนมติเรื่อง งานและพลังงาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
ศรีสมร ธวัชเมธี, จันทร์จิรา จูมพลหล้า, รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์ 217-231
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ Peer Instruction ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อรูปแบบความเข้าใจแนวคิดเรื่องแรงและการเคลื่อนที่ PDF
สุริยา เฉลิมชาติ, สุระ วุฒิพรหม 232-242
ศักยภาพของไซยาโนแบคทีเรียออสซิลลาทอเรีย SWU 121 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวภายใต้ภาวะเครียดจากเกลือ PDF
เอมอร พูลสวัสดิ์, สกีนะร์ ยะดี, บงกช บุญบูรพงศ์, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 243-255
ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีของใบพืชวงศ์ Apocynaceae บางชนิด PDF
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 256-267

บทความวิชาการ (Academic Article)

การสร้างจิตสำนึกสาธารณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบริการชุมชน โดยใช้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นฐานสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา 268-282

ดัชนีผู้แต่ง (Author Index)

ดัชนีผู้แต่ง PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 283-284


ISSN: 2651-074X