Vol 6, No 1 (2558)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ช
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ pdf
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง

บทความวิจัย (Research Article)

การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย–สังเกต–อธิบายเพื่อยกระดับความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรงอย่างง่าย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 PDF
ภูสิทธิ์ จันทนา, สุระ วุฒิพรหม 1-13
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้แผนผังตัวยูในอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี PDF
อโณทัย ดาทอง, ปุริม จารุจำรัส, สุภาพ ตาเมือง, มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสนอ ชัยรัมย์ 14-31
แนวทางการพัฒนาศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผึ้งสายพันธุ์ชันโรง ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี PDF
เกียรติภูมิ จันเต, สุนทรี จีนธรรม, ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 32-45
การยกระดับความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ PDF
สุชาดา พ่อไชยราช, สุภาพร พรไตร 46-56
การศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนและมโนมติเรื่อง รูปร่างและสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ PDF
ไชยา พรมโส, ประนอม แซ่จึง, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 57-69
การศึกษาแนวแนวคิดเรื่อง กรด–เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 PDF
จิณห์ณิภา นาคะเสนีย์, ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, พรพรรณ พรศิลปทิพย์ 70-83
การออกแบบชุดฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานจำเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น PDF
ธี่รวดี หังสเนตร 84-94
มุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์และความเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์เทียมของนิสิตครูจบใหม่ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ PDF
กรรณิกา เหล็กเพชร์, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 95-105

บทความวิชาการ (Academic Article)

แบบจำลองทางเลือกสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแสดงเวลาขึ้นและตกโดยประมาณของดวงจันทร์และหน่วยเวลา โมงเช้า โมงเย็น ทุ่ม ตี PDF
พัดตาวัน นาใจแก้ว 106-115
มุมมองการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทยสู่การพัฒนาภาคการผลิตและชุมชน PDF
จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์, อรทัย มูลคำ 116-126


ISSN: 2651-074X