Vol 5, No 2 (2557)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ฉ
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

บทความวิจัย (Research Article)

การจำลองพันธุศาสตร์ของมังกร: กิจกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม PDF
วรวุฒิ ศรีโพธิ์, สุภาพร พรไตร 118-127
การตรวจสอบความหลากหลายพันธุกรรมของชันโรงในจังหวัดนครนายกด้วยเทคนิค HAT-RAPD และการวิเคราะห์ลำดับเบสในยีน 16SrRNA PDF
ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล, ภาวินี ดีแท้, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ 128-136
การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์แบบชัดแจ้ง เรื่อง ลมฟ้าอากาศ PDF
ธีระ ช้างแดง, เสารรัตน์ ภัทรฐิตินันท์, ภาณุ ตรัยเวช 137-145
การพัฒนาชุดการทดลองเซลล์กัลวานิกแบบย่อส่วนและต้นทุนต่ำเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการสอนเคมีไฟฟ้า PDF
เพชรวิไล ขัตติยวงษ์, ปุริม จารุจำรัส, ศักดิ์ศรี สุภาษร, ชฎิล กุลสิงห์ 146-154
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โปรตีน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะแบบแนะนำ PDF
วรนุช เชื้ออ่อน, เสนอ ชัยรัมย์ 155-164
การส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง สารชีวโมเลกุล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ PDF
กมลนุช ไชยมัชชิม, เสนอ ชัยรัมย์ 165-175
[Retracted article] ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา PDF
สุภาพร พรไตร, จิตติมา วัฒราช 176-185
ผลิตภัณฑ์ข้าวหมากแปรรูปเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน PDF
อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, เพ็ญพร จีนคำพะเนา, สุวินัย เกิดทับทิม 186-195
ศักยภาพทางอัลลีโลพาทีในดินของใบพืชสกุล Cinnamomum บางชนิด PDF
เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ, ธีรารัตน์ แช่มชัยพร 196-201
สมบัติของอิฐบล็อกประสานจากเถ้าไม้ยางพาราผสมดินขาวนราธิวาส PDF
อาบีดีน ดะแซสาเมาะ, ฮาปือเสาะ มาหะ, ฮาลีเมาะ เจ๊ะบือราเฮง 202-208

บทความวิชาการ (Academic Article)

แบบจำลองอะตอมโมเลกุลทางเลือกสำหรับการสอนเรื่องทฤษฎีแรงผลักระหว่างคู่อิเล็กตรอนในวงเวเลนซ์ PDF
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 209-213
ใบแทรกข้อความที่เปลี่ยนแปลง PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 214

ดัชนีผู้แต่ง (Author Index)

ดัชนีผู้แต่ง PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 215-216


ISSN: 2651-074X