Vol 5, No 1 (2557)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

วิธีการส่งนิพนธ์ต้นฉบับแบบออนไลน์ (online submission) PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ -
กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ฉ
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

บทความวิจัย (Research Article)

การใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เสริมด้วยวิธีการสอนแบบทำนาย–สังเกต–อธิบายและการเปรียบเทียบแบบอุปมาอุปไมยต่อมโนมติเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา PDF
พัดตาวัน นาใจแก้ว, วรัญญา จีระวิพูลวรรณ 1-10
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะวิทยาศาสตร์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ PDF
สุภาพร พรไตร 11-20
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง โครงสร้างอะตอมและพันธะเคมี ด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี้ PDF
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ 21-27
การศึกษาคุณภาพน้ำด้วยดัชนีชีวภาพกับปัญหาสุขภาพของชุมชนริมคลอง: กรณีศึกษา ชุมชนหมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก PDF
กาญจนาฎ ภัทรเกษวิทย์, ดลยา พลเสน, สรายุทธ ลิ้มสุวรรณ, สิริมา มงคลสัมฤทธิ์, กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, ศิริกุล ธรรมจิตรสกุล 28-36
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยปฏิบัติการเสมือนเรื่อง สารละลายกรดและเบส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 PDF
สุรุจิรา บุญเลิศ, มะยูโซ๊ะ กูโน 37-44
ข้อบกพร่องในการทำแบบทดสอบเรื่องอนุพันธ์ของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
ขวัญ เพียซ้าย 45-56
ความก้าวหน้าทางการเรียนและทักษะการทดลองในการเรียนเรื่อง ปฏิกิริยาเคมี ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย–สังเกต–อธิบาย PDF
มิรันตี โทผาวงษ์, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 57-65
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และการประเมินศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ในบทบาทของผู้ประเมินโครงงานวิทยาศาสตร์ PDF
สุระ วุฒิพรหม, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา, รัชภาคย์ จิตต์อารี 66-75
ฉันใช้แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมสู่การปฏิบัติ PDF
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 76-85
ผลการจัดการเรียนรู้แบบทำนาย–สังเกต–อธิบายร่วมกับการสาธิตอย่างง่ายต่อความคิดรวบยอดเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุน PDF
นัชชา แดงงาม, สุระ วุฒิพรหม 86-93
ผลของสารสกัดด้วยน้ำจากใบดาษตะกั่วต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของผักกาดหัวและข้าวเจ้า PDF
บุญรอด ชาติยานนท์, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, เฉลิมชัย วงศ์วัฒนะ 94-100

บทความวิชาการ (Academic Article)

มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนท้องถิ่น PDF
สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 101-108
โมเดลอย่างง่ายและราคาไม่แพงสำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องการแบ่งเซลล์และพันธุศาสตร์ของเซลล์ PDF
สุภาพร พรไตร 109-116
ใบแทรกแก้ข้อความที่เปลี่ยนแปลง PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 117


ISSN: 2651-074X