Vol 4, No 2 (2556)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
  ข-ค
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
  จ-ฉ
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
 

บทความวิจัย (Research Article)

การศึกษาความสามารถด้านสัดส่วนของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (pdf-fulltext) PDF
ขวัญ เพียซ้าย, ภิญญาพันธ์ เพียซ้าย, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 86-91
การศึกษาโมเลกุลลาร์ด็อกกิ้งของควิโนนรีดักเตส 2 เป็นเอนไซม์เป้าหมายสำหรับยับยั้งมะเร็งเต้านม PDF
พรรณราย ศิยะพงษ์, สิริธร สโมสร, มะยูโซ๊ะ กูโน 92-98
การส่งเสริมแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีความหลากหลายของการเรียนรู้ PDF
อรวรรณ คูหเพ็ญแสง, สุรเดช ศรีทา, กฤษณา โภคพันธ์, ภาธร พงศ์ไพจิตร, กฤษณา ชินสิญจน์, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 99-107
ความพึงพอใจและความคิดเห็นต่อโปรแกรม Designing4Learning+Portfolio ของนักศึกษาที่มีเพศและความสามารถในการเรียนวิชาเคมีแตกต่างกัน PDF
กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา 108-116
แนวทางในการจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง PDF
สมศักดิ์ เตชะโกสิต, ณมน จีรังสุวรรณ 117-123
ประสิทธิภาพการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารโดยแบคทีเรียกรดแลกทิกจากลูกแป้งข้าวหมาก PDF
อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, อัฐวิทย์ อุเทนสุต 124-131
ผลการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปาเรื่อง ทรัพยากรธรณี (หิน) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 PDF
สุรเชษฐ์ หิรัญสถิตย์ 132-142
ผลการฝึกอบรมระยะสั้นต่อมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่สอนไม่ตรงวุฒิ PDF
วรวัฒน์ ทิพจ้อย, พัดตาวัน นาใจแก้ว 143-156
รูปแบบโพรงอากาศของกระดูกสันหลังไดโนเสาร์ซอโรพอดชนิดใหม่ หมวดหินเสาขัว จากแหล่ง ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ PDF
สิริภัทร กายแก้ว, สุรเวช สุธีธร, รัฐ สอนสุภาพ 157-164

บทความวิชาการ (Academic Article)

ความสำเร็จของการจัดโปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาในรูปแบบค่ายเยาวชนรักษ์น้ำท้องถิ่นสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา PDF
สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ, สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, โพธิธรณ์ ครรชิตานุรักษ์, วิชิตพล มีแก้ว, ชียศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ, วันทนี ทาทอง 165-173

ดัชนีผู้แต่ง (Author Index)

ดัชนีผู้แต่ง PDF
  174-175


ISSN: 2651-074X