Vol 4, No 1 (2556)

JSTEL

ISSN 1906-9790

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
  ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
  จ-ฉ
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
 

บทความวิจัย (Research Article)

การถ่ายเทความร้อนของอิฐบล็อคประสานชนิดไม่รับน้ำหนักที่มีส่วนผสมของเถ้าไม้ยางพารา PDF
โพซี วาจิ, ซูฮายา หะยีหามะ, อาบีดีน ดะแซสาเมาะ 1-6
การเปรียบเทียบรูปแบบการสอนระหว่างวิดีโอเทปกับการทดลองแบบสาธิตเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงลอยตัว PDF
สุระ วุฒิพรหม 7-17
การพัฒนาชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง ไบโอดีเซล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต, จินตวีร์ โยสีดา 18-24
การพัฒนาและติดตามศักยภาพในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ (pdf-fulltext) PDF
ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 25-37
การส่งเสริมความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกของเรา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน PDF
รวีวรรณ เมืองรามัญ, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 38-45
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมต่อความตระหนักและความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคม PDF
พัดตาวัน นาใจแก้ว, วรวัฒน์ ทิพย์จ้อย 46-54

บทความวิชาการ (Academic Article)

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 55-63
การศึกษาการวิจัยด้านพลังงานชีวภาพของสหภาพยุโรปสู่แนวทางการส่งเสริมในบริบทของประเทศไทย PDF
จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ 64-71
แนวทางการใช้ประโยชน์จากตะไคร่น้ำ PDF
อาภรณ์ บัวหลวง, สมบัติ คงวิทยา, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 72-79
ความผิดพลาดในการแก้ปัญหาโจทย์ เรื่อง ลิมิต ในวิชาแคลคูลัสของนิสิตระดับปริญญาตรี PDF
ขวัญ เพียซ้าย 80-85


ISSN: 2651-074X