Vol 3, No 1 (2555)

JSTEL

ISSN 1906-9790

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
  ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
  จ-ฉ

บทความวิจัย (Research Article)

การคัดกรองไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์เพอร์ออกซิเดส PDF
ชัยศาสตร์ คเชนทร์สุวรรณ, สมบัติ คงวิทยา, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 1-7
การใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับการเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศ และเจตคติต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 PDF
สุกานดา ไชยตีฆะ, วิโรจน์ เกษรบัว 8-15
การศึกษาผลของการใช้โปรแกรมสิ่งแวดล้อมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในท้องถิ่นด้วยการจัดค่ายเยาวชนรักษ์น้ำท้องถิ่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ PDF
สุภาภรณ์ ศิริโสภณา, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 16-29
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดจิ๋วอย่างง่าย : นวัตกรรมสำหรับชนบท PDF
มูฮำหมัดนูร ยูนิ, อิสมาแอล เจ๊ะเต๊ะ 30-36
แผ่นฉนวนจากเถ้าไม้ยางพาราเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติ PDF
ราฮูนี ดีตรีเพชร, ซุลยาณี ราแดง, เพ็ญแข วานิ, อาบีดีน ดะแซสาเมาะ 37-41

บทความวิชาการ (Academic Article)

การประกันคุณภาพการศึกษาต่อการพัฒนากิจกรรมนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ PDF
ชลรดา สารทสมัย, กิตติธัช เสืองาม, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 42-49
แคลโมดูลินในกุ้งกุลาดำ PDF
ราตรี วงศ์ปัญญา 50-58
น้ำหมักชีวภาพกับงานด้านการเกษตร PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 59-65
ยีสต์โพรไบโอติก PDF
อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ 66-73
ศิลปะและวัฒนธรรมบูรณาการกับคณะวิทยาศาสตร์อย่างไร PDF
เกียรติศักดิ์ ภูตะมี, สัญญา พาลุน, ชลรดา สารทสมัย, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ, สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ 74-79


ISSN: 2651-074X