Vol 13, No 1 (2565)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ซ
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง

บทความวิจัย (Research Article)

การใช้กระบวนการลดการปนเปื้อนในหอยสองฝาเพื่อลดปริมาณไมโครพลาสติกในหอยแครง (Anadara granosa L.) PDF
ศิรุษา กฤษณะพันธุ์, จิรายุ สรประสิทธิ์, ปฏิณญา ชูสุวรรณ 1-11
การประยุกต์ใช้การตรวจสอบรายการของออสบอนในการสอนสะเต็มเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ PDF
ศิริพร เครือทอง 12-28
การพัฒนาการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในบทเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐาน PDF
สุชาดา ศรีศกุน 29-41
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนามเรื่องการประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด สีย้อมไวแสงสู่การเชื่อมโยงการศึกษาพลังงานสีเขียว PDF
วรนันท์ เหล็กเพชร, สุวิมล พิบูลย์, ธัญจิรา บุญพิชญาภา, สุชาดา บุญนิยม, ชวัลวิทย์ คุ้มทรัพย์, จิรรัช เพลิดพริ้ง 42-59
การย่อยสลายทางชีวภาพของแผ่นพลาสติกชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและแป้งสาคู PDF
ดวงฤทัย เขมะไชเวช, ชนกชนม์ แสงจันทร์, พลพัฒน์ รวมเจริญ, สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ 60-70
การวิเคราะห์ความเข้าใจเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบทดสอบปรนัย PDF
ชาญวิทย์ คำเจริญ 71-84
การศึกษาการประยุกต์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับหลังคาเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ PDF
อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, กิตติญาภรณ์ เหล็กแปง, ศิรินภา มิ่งส่วน 85-98
กิจกรรมหุ่นยนต์เดินตามเส้นอัตโนมัติตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ PDF
เอกพงศ์ บัวชุม, ธนิดา สุจริตธรรม, กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา, โชคศิลป์ ธนเฮือง, สุระ วุฒิพรหม 99-111
ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีแบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิชาฟิสิกส์ และเจตคติต่อเทคโนโลยี PDF
ณรงค์ สังวาระนที, ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 112-124
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้วิจัยเป็นฐาน: ความคิดเห็นของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม PDF
บรรณารักษ์ คุ้มรักษา, ปริศนา รักบำรุง 125-141
ลักษณะของสารอินทรีย์ละลายน้ำและดัชนีความชื้นในน้ำทิ้งที่ผ่านการกรองของชุมชนริมทะเลสาบรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประเทศไทย PDF
กมลนาวิน อินทนูจิตร, กชกร สุขจันทร์ อินทนูจิตร 142-155

บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน (Classroom Laboratory Research Article)

การคำนวณความต้านทานสูญเสียของวงจรอนุกรม RLC ที่ไม่เป็นอุดมคติสำหรับปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี 1 PDF
พาณิน พูลจักร์, สนอง กลิ่นเกษร, ธวัชชัย นิ่มพญา, นนทกช ศิริพงศ์ภัค, ธานินทร์ นิ่มแสง, วันดี อ่อนเรียบร้อย, ตุลา จูฑะรสก 156-167


ISSN: 2651-074X