Vol 11, No 1 (2563)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ต-ง
รูปแบบการทํานิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ซ
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง
จริยธรรมของการตีพิมพ์ (Publication Ethics) PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ -

บทความวิจัย (Research Article)

การกระจายพันธุ์ของพืชต่างถิ่นที่รุกราน ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ PDF
เยาวนิตย์ ธาราฉาย, อัจฉรี เหมสันต์, พรทิพย์ จันทร์ราช, ปริญญา ปฏิพันธกานต์ 1-15
การประยุกต์ใช้เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าสมองแบบพกพาในการวัดความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมสะเต็มแบบเปิดและแบบมีโครงสร้าง PDF
สุทธิดา จำรัส 16-39
การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ทิศทางลมที่ระดับความสูง 120 เมตร จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF
วราคณา เรียนสุทธิ์ 40-52
การผลิตเอทานอลจากการเพาะเลี้ยงยีสต์ลูกแป้งสาโทด้วยกากน้ำตาล PDF
อรรถพล กุลบุตร, สุภาพร พรไตร, จิดาภา แสงสวันต์ 53-65
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบสมุนไพรฮ่อมลดไข้ในชุมชนบ้านนาคูหา จังหวัดแพร่ PDF
ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์, ศิริพร พันธุลี, ณัฐ วังกาวรรณ, นิโรจน์ สินณรงค์ 66-82
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถด้านผลิตภาพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ PDF
สุนทร ภูรีปรีชาเลิศ, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, จุฬารัตน์ ธรรมประทีป 83-114
การศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Eco–school): กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี PDF
ชลิดา จูงพันธ์, นฤพจน์ พุธวัฒนะ 115-130
ความหลากหลายและความปลอดภัยของอาหารหมักพื้นบ้านจากแบคทีเรียก่อโรคบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ PDF
กชนิภา อุดมทวี, น้องนุช สารภี, จุฑามาส อยู่มาก, ปิยรัตน์ มีแก้ว 131-143

บทความวิชาการ (Academic Article)

การใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดทางสีสำหรับการหาปริมาณไอออนเหล็กในน้ำโดยใช้แอนโทไซยานินเป็นรีเอเจนต์ PDF
วรันภัทร รัตนการุณจิต, รัฐพล มีลาภสม, ศักดิ์ศรี สุภาษร, ปุริม จารุจำรัส 144-163
การสาธิตชุดการทดลองในวิชาเคมีที่อาศัยระบบของไหลจุลภาคที่ประดิษฐ์จากกระดาษ (µPAD) ที่สร้างโดยใช้ไขเทียนเป็นวัสดุไม่ชอบน้ำ PDF
ภัทราวรรณ ศุภเลิศ, รัฐพล มีลาภสม, ศักดิ์ศรี สุภาษร, ปุริม จารุจำรัส 164-187
จุลินทรีย์ก่อโรคทางเดินอาหารที่สำคัญ PDF
อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, สถิตย์ พันวิไล, จรัญ ประจันบาล, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 188-206


ISSN: 2651-074X