Vol 10, No 2 (2562)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทํานิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ช
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง
ตัวอย่างนิพนธ์ต้นฉบับ PDF Word
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ -
คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ -
คำแนะนำสำหรับผู้ประเมินบทความ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ -
แบบโอนลิขสิทธ์การตีพิมพ์บทความ PDF Word
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ -

บทความวิจัย (Research Article)

กายวิภาคศาสตร์เปรียบเทียบและสัณฐานวิทยาเรณูของผักตบไทย (Monochoria hastata (L.) Solms var. hastata) และผักตบชวา (Eichhornia crassipes (Mart.) Solms) PDF
เบญจวรรณ ชิวปรีชา, ศุภกร ไทยมา 151-165
การตรวจสอบประสิทธิภาพของ DEG7–9 ฮิวริสติกเพื่อการออกแบบด้วยการประเมินต้นแบบเกม PDF
กรชุลี สังข์แก้ว, ไตรภพ วงษ์เพชร, กชมล แก้วสุขสี 166-182
การพัฒนาทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 6 ขั้น เรื่อง ภารกิจพิทักษ์สิ่งแวดล้อม PDF
สหรัฐ ยกย่อง, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 183-200
การพัฒนาห้องปฏิบัติการเสมือนเพื่อเรียนรู้การประกอบคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนโดยใช้อุปกรณ์โอคูลัส PDF
ณัฏฐ์ ดิษเจริญ, เรืองยศ สร้อยแก้ว, อัจฉราพร ขันธุแสง, อนุสรณ์ บรรเทิง 201-215
การเรียนรู้แบบโครงงานที่ใช้ชุมชนเป็นฐานในรายวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น PDF
ธันยนันท์ ศรีพันธ์ลม, กุลธิดา นุกูลธรรม, นันทรัตน์ เครืออินทร์ 216-230
การวิเคราะห์แนวปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ที่พบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) PDF
กรกนก เลิศเดชาภัทร, ชาตรี ฝ่ายคำตา 231-246
การศึกษาความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ PDF
ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์ 247-262
การศึกษาแหล่งพืชสมุนไพรในป่าพรุน้ำจืดของอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยา PDF
กฤตวิชญ์ สุขอึ้ง, พรรณิภา วงค์ชัย, จุฬาลักษณ์ ลาเกิด 263-271
ลักษณะเชิงปริมาณของพืชถิ่นเดียวและสถานการณ์ของชนิดพันธุ์พืชต่างถิ่นรุกรานในป่าชุมชนบ้านศรีสรรเพชญ์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี PDF
สถิตย์ พันวิไล, จรัญ ประจันบาล, วิชัย ปทุมชาติพัฒน์ 272-287

บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน (Classroom Laboratory Research Article)

ชุดทดลองการวัดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่าย ตัวตรวจวัดที่พัฒนาขึ้นเอง และสมาร์ทโฟน PDF
สมพร บัวประทุม 288-299

บทความวิชาการ (Academic Article)

ความเชื่อของครูวิทยาศาสตร์: ทบทวนวรรณกรรมและแนวทางการศึกษา PDF
วิชญาดา นวนิจบำรุง, สลา สามิภักดิ์ 300-314
ดัชนีผู้แต่ง PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 315-316


ISSN: 2651-074X