Vol 10, No 1 (2562)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ช
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง

บทความวิจัย (Research Article)

การคัดเลือกบาซิลลัสที่ผลิตแบคเทอริโอซินต้านเชื้อก่อโรคปลาจากอาหารหมักและการศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของแบคเทอริโอซิน PDF
ศิริพร ทิพย์สิงห์, เสาวนิต ทองพิมพ์, รัชนู เมยดง 1-13
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน เรื่อง สมบัติของดิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี PDF
บรรณรักษ์ คุ้มรักษา, เพชรลัดดา รักษากิจ 14-29
การศึกษาพยาธิสภาพต่อมย่อยอาหารของหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata) จากพื้นที่อาศัยซึ่งได้รับผลกระทบของมนุษย์ที่ต่างกันในจังหวัดชลบุรี PDF
กรองทอง ตั้งสิทธิ, ศศิธร มั่นเจริญ, อัมพร ทองกู้เกียรติกูล, จันทิมา ปิยะพงษ์ 30-45
ผลการใช้โจทย์ปัญหาที่ให้คำตอบไม่ถูกต้อง และโจทย์ปัญหาแบบอัตนัยที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายประเทศกัมพูชา PDF
ฮกเฬง เสียง, สกลรัชต์ แก้วดี 46-65
ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเทคนิค STAD ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องสารในชีวิตประจำวัน PDF
นฤมล คนคล่อง, สุมาลี เทียนทองดี, อารยา ลี, เจษฎา ราษฎร์นิยม 66-78
ผลของการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์ที่มีต่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย PDF
ชุติกานต์ เอี่ยวเล็ก, อรพรรณ บุตรกตัญญู, ชลาธิป สมาหิโต 79-93
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 PDF
ภิญโญ วงษ์ทอง 94-112

บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน (Classroom Laboratory Research Article)

ร่มลวดลายกลุ่มดาว สื่อทางเลือกสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับดาวและกลุ่มดาวบนท้องฟ้า PDF
พัดตาวัน นาใจแก้ว 113-122

บทความวิชาการ (Academic Article)

การสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงงานอย่างมีมาตรฐานขั้นสูงสุด PDF
อัศวนนทปกรณ์ ธเนศวีรภัทร, พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข, ฉันทนา เชาว์ปรีชา, สายสวาท สุวัณณกีฏะ 123-136
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารชุมชน PDF
อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์, สุวินัย เกิดทับทิม, สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 137-149


ISSN: 2651-074X