Vol 9, No 2 (2561)

JSTEL

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

ปกหน้า PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหน้า
กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ช
ถ้อยแถลงบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ
สารบัญ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ปกหลัง

บทความวิจัย (Research Article)

การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้สะตีมศึกษากับกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
วิภาวี ทะนานทอง, ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต 119-131
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบอุปนัยเสริมด้วยวิธีการแก้ปัญหาของ Wheatley เพื่อเสริมสร้างมโนมติเสียงและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีการนำตนเองในการเรียนรู้ต่างกัน PDF
รัตน์จาณี อรัญเพิ่ม, พงษ์พันธุ์ ศรีต้นวงศ์, ภากร ไทยพิทักษ์, พัดตาวัน นาใจแก้ว 132-152
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติบนฐานการสืบเสาะวิทยาศาสตร์ PDF
สุภาพร พรไตร, ชนันธร อุดมศิลป์ 153-168
การศึกษาคุณสมบัติปอซโซลานของเถ้าถ่านหินบิทูมินัส PDF
ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สายรุ้ง อวยพรกชกร 169-176
การสะสมของโครเมียมในไผ่ที่เติบโตในภาวะที่มีโลหะหนัก PDF
จิตติพร วุฒิรัตนรักษ์, สายรุ้ง อวยพรกชกร 177-187
การสังเคราะห์ฟลูออเรสเซนต์เซ็นเซอร์ชนิดใหม่ประเภท Schiff base สำหรับการวิเคราะห์คอปเปอร์ (II) ไอออน PDF
ปราณ อัศวพลไพศาล, ภูมิรัตน์ นุสุวรรณ, แพน ทองเรือง, มะยูโซ๊ะ กูโน, เข้ม ุพุ่มสะอาด, ปิยะดา จิตรตั้งประเสริฐ 188-199
แนวทางการใช้ประโยชน์เปลือกทุเรียนผสมเปลือกมะพร้าวในการสกัดเพกทิน PDF
เอราวัณ เบ้าทอง 200-210
แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่อมไร้ท่อ PDF
อรณิชา หงษ์เกิด, ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, ปราโมทย์ ชำนาญปืน 211-226
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยทางการค้าต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค PDF
ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, วิมลรัตน์ อินศวร 227-236
ปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่สัมพันธ์ต่อการเกิดปัญหามลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่ PDF
ชาคริต โชติอมรศักดิ์, ดวงนภา ลาภใหญ่ 237-249
ผลของกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีต่อความสามารถในการออกแบบและการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบที่เน้นการเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนิสิตมหาบัณฑิตคณะครุศาสตร์ PDF
ปริณดา ลิมปานนท์ พรหมรัตน์, พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ 250-263
ผลการใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบ 3 มิติที่มีต่อความเข้าใจมโนทัศน์เชิงลึกทางฟิสิกส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย PDF
ทวีรักษ์ ทูลพุทธา, สกลรัชต์ แก้วดี, ไพศาล ตู้ประกาย 264-276
ผลของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน เรื่อง แนวคิดเคมีสีเขียว ที่มีต่อความสามารถในการวิเคราะห์และความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมของนิสิตวิชาชีพครู PDF
สายรุ้ง ซาวสุภา 277-296

บทความวิชาการ (Academic Article)

การประเมินผลระหว่างเรียน: ประตูสู่การเติบโตทางวิชาชีพของครูวิทยาศาสตร์และการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์ PDF
ลฎาภา ลดาชาติ 297-323
ความรู้เดิมของนักเรียน: อุปสรรคหรือทรัพยากร PDF
ลือชา ลดาชาติ, ลฏาภา ลดาชาติ 324-339
ประสบการณ์การสร้างสื่อการสอนสำหรับครูในพื้นที่ห่างไกล: การตรวจสอบคุณภาพแม่น้ำและน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ PDF
ดวงเดือน สุวรรณจินดา, พิกุลแก้ว ตังติสานนท์, Richard Procter, Luke Jones, Alireza Abbassi Monjezi, Florence Halstead, Ray Kirtley 340-351
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการศึกษาและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ PDF
นฤพจน์ พุธวัฒนะ 352-369
ดัชนีผู้แต่ง PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ 370-372


ISSN: 2651-074X