Vol 13, No 1 (2565)

JSTEL (Online First)

Table of Contents

กองบรรณาธิการ (Editorial Board)

กองบรรณาธิการ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ ค-ง
รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ PDF
สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ จ-ซ

บทความวิจัย (Research Article)

การประยุกต์ใช้การตรวจสอบรายการของออสบอนในการสอนสะเต็มเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ PDF
ศิริพร เครือทอง Abstract
การพัฒนาการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในบทเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ใช้บริบทเป็นฐาน PDF
สุชาดา ศรีศกุน Abstract
การวิเคราะห์ความเข้าใจเรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้แบบทดสอบปรนัย PDF
ชาญวิทย์ คำเจริญ Abstract

บทความวิจัยการทดลองในชั้นเรียน (Classroom Laboratory Research Article)

การคำนวณความต้านทานสูญเสียของวงจรอนุกรม RLC ที่ไม่เป็นอุดมคติสำหรับปฏิบัติการฟิสิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปี 1
พาณิน พูลจักร์, สนอง กลิ่นเกษร, ธวัชชัย นิ่มพญา, นนทกช ศิริพงศ์ภัค, ธานินทร์ นิ่มแสง, วันดี อ่อนเรียบร้อย, ตุลา จูฑะรสก Abstract


ISSN: 2651-074X