รูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract


ผู้นิพนธ์ทุกท่านที่ส่งบทความเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารฯ ขอให้ดำเนินการตามรูปแบบการทำนิพนธ์ต้นฉบับที่แจ้งไว้นี้ หากไม่ดำเนินการตามรูปแบบที่ถูกต้อง ขออนุญาตปฏิบัติการเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารฯ การจัดทำนิพนธ์ต้นฉบับต้องใส่รายอะเอียด ผู้นิพนธ์ที่อยู่และ email ของผู้นิพนธ์ทุกคนด้วย และไม่ต้องจัดคอลัมน์เป็นแบบสองคอลัมน์ ให้จัดตามที่แจ้งไว้นี้


Full Text: PDF