จากคำอธิบายของนักเรียนสู่แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อน (From Students’ Explanations towards a Way to Learning Design about Global Warming)

ลฎาภา ลดาชาติ, ลือชา ลดาชาติ

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 101 คน ซึ่งยังไม่เคยผ่านการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อนอย่างเป็นทางการมาก่อน ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เขียนบรรยายความเข้าใจของตนเองเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี การแบบอุปนัย ผลการวิจัยเปิดเผยความเข้าใจของนักเรียน 8 ประเภท ซึ่งครูสามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนอย่างเป็นระบบได้ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะโลกร้อน

คำสำคัญ: ภาวะโลกร้อน  นักเรียนชั้นประถมศึกษา  การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  หลักสูตรวิทยาศาสตร์

Abstract

This research aimed at investigating elementary students’ understandings about global warming. The informants included 101 fifth and sixth graders, who had not yet received formal education about global warming. The data were collected using a questionnaire that asked the students to describe their understanding about global warming. The data were analyzed using an inductive method. The research results revealed 8 categories of the students’ understandings, which teachers can use as guideline for learning design about global warming systematically. In addition, the research results also suggest some guideline to improve science curriculum related to global warming.

Keywords: Global warming, Elementary students, Science learning, Science curriculum


Full Text: PDF