ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ความเจริญที่ถดถอย

ภูตะวัน แสนใจอิ, สุภาภรณ์ ศิริโสภณา

Abstract


บทคัดย่อ

          คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นขยะอันตราย เนื่องจากไม่ส่งกลิ่นเหม็นเหมือนขยะทั่วไป จึงไม่ค่อยให้ความสำคัญและใส่ใจ ทั้งที่เป็นขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีโลหะหนักเป็นส่วนประกอบอยู่ บทความนี้นำเสนอการป้องกันไม่ให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นตัวทำลายสิ่งแวดล้อม โดยแสดงแหล่งที่มา สารพิษที่เป็นส่วนประกอบ และระเบียบข้อกำหนดเกี่ยวกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวิธีแก้ปัญหาเพื่อเป็นการรับมือกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

คำสำคัญ: ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สารพิษ การจัดการของเสีย

 Abstract

          Almost all people do not know that electronic waste is a kind of hazardous waste due to its non-smelling like others. In spite of being a hazardous waste comprising of heavy metal in its composition that can greatly affect to our environment, the people do not give precedence and care of it.  This article indicates sources, toxic chemical compositions, laws and recommendations including electronic wastes, and waste management to prevent the increase of electronic wastes.

Keywords: Electronic waste, Poison, Waste management


References


เกษม พลายแก้ว. (2552). ขยะอิเล็กทรอนิกส์: ผลพวงจากชีวิตยุคดิจิตอล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2(1): 68–77.

นิรนาม (ม.ป.ป.). ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่เริ่มเป็นที่สนใจกันทั่วโลก. วินแม็ก 10(111): 120–124.

นิรนาม. (2546). ภัยใกล้ตัวจากขยะอิเล็กทรอนิกส์. วารสาร ส.อ.ท. 12(71): 10–11.

มานะ ขาวเมฆ. (2548). มาตรการกำจัดขยะ “ไฮเทค”. วารสารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย-อลงกรณ์ 2(1): 46–53.

สุขวสา สินเจริญเลิศ. (2545). ขยะอิเล็กทรอนิกส์ WEEE และ RoHS. แล็บทูเดย์ 1(5): 12–16.

สุพัตรา วิเศษสุข. (2549). ขยะอิเล็กทรอนิกส์ อันตรายที่คุณช่วยได้. วารสารสิ่งแวดล้อม 10(1): 43–47.


Full Text: PDF