กองบรรณาธิการ

สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

Abstract


ที่ปรึกษา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น)

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ

บรรณาธิการจัดการ

อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำ

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต /มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ธวัช ดอนสกุล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์อรพินท์ เจียระพงษ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจิต เหมะวิบูลย์ /มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวรีย์ อรรถลังรอง / มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฟื่องลดา วีระสัย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเดช แสงดี / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ชาญชัยเชาว์วิวัฒน์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ศิริโสภณา / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสุณีย์ ลิ้มชูวงศ์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ขวัญ เพียซ้าย / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ / มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย / มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ ดร.ปิยรัตน์ ดรบัณฑิต / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พิชาภัค สมยูรทรัพย์ / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย / มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์ / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.ศิรินันท์ แก่นทอง / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.อนิษฐาน ศรีนวล / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.อโนชา หมั่นภักดี  / มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ธีรวัฒนา ภาระมาตย์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์สถาพร วรรณธนวิจารณ์ / โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

คุณวรรณวิมล เมฆบุญส่งลาภ / ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.สมบัติ คงวิทยา /กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Dr. Vandna Rai / National Research Centre on Plant Biotechnology, Indian Agriculture Research Institute, New Delhi 110012, India

ฝ่ายศิลป์และภาพ

นายสัญญา พาลุน

ฝ่ายจัดการและเลขานุการ

นางชลลดา สารทสมัย


Full Text: PDF